โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Netflixism and life matters      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูพชรพล นิตย์อำนวยผล   
สถานที่เรียน :  สถานที่เรียน อาคาร2 ชั้น3 ห้อง234   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:42:28 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53922
    ด.ญ.อัยมี่    อักโขมี
2/12  
2 53857
    ด.ญ.นวพร    ถมเพชร
2/13  
3 53849
    ด.ญ.รวินท์นิภา    อูทอง
2/13  
4 53701
    ด.ญ.วรฤทัย    ใจทอง
2/13  
5 54057
    ด.ญ.กุญธนัตถ์    อภิชาติฐิติวรณ์
2/12  
6 54037
    ด.ญ.ภิญญาพัชญ์    พิมพาเนต
2/12  
7 52992
    ด.ช.เตชินท์    ลุงหล้า
3/6  
8 53009
    ด.ช.แทนคุณ    สุขา
3/6  
9 53031
    ด.ช.อนวัช    ชัยมงคล
3/6  
10 53046
    ด.ช.ธนากร    สังข์คง
3/6  
11 53078
    ด.ช.เตวิช    รุ่งเรืองวีรภัทร
3/6  
12 52593
    ด.ญ.ภัทราพร    ธิโนชัย
3/10  
13 52728
    ด.ญ.ศตพร    สมหวาน
3/10  
14 52756
    ด.ญ.นฤภร    ชมภูทอง
3/10  
15 53254
    ด.ญ.ฐิตารีย์    สุนทรศิลป์
3/10  
16 52971
    ด.ญ.ฐิตาภรณ์    ทิศลา
3/12  
17 53050
    ด.ญ.สิรินดา    เทปิน
3/12  
18 52935
    ด.ช.คุณานนต์    เทพศิริ
3/6  
19 52910
    ด.ช.ธนดล    ถ้วยทองคำ
3/6  
20 52680
    ด.ช.ฉัตรนบพร    มุนินทร์พิทักษ์
3/2  
21 52793
    ด.ญ.ปรียาดา    อิ่นแก้ว
3/2  
22 52880
    ด.ช.ณัฐชานนท์    กูน๊ะ
3/3  
23 52890
    ด.ญ.นับเงิน    อ่อนปรีดา
3/3  
24 53085
    ด.ญ.ภิญญาพัชญ์    กันยานะ
3/3  
25 53205
    ด.ญ.อภิชญาพัชร์    บุญมาปะ
3/3  
26 53217
    ด.ญ.ภทรมน    ท่างาม
3/3  
27 53185
    ด.ญ.ขนิษฐา    ยิมิสุโท
3/4  
28 53195
    ด.ญ.เบญญาภา    วรรธนะลือ
3/4  
29 53767
    ด.ญ.ปริญรดา    อินต้น
3/4  
30 52858
    ด.ช.คชภัค    พรมคำตัน
3/6  
31 53071
    ด.ช.ณัฏฐกานท์    รานา
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 31 คน