โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ครอสติสคริสตัล      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : น.ส.ขวัญมณีพร เชาว์สวัสดิ์   
สถานที่เรียน :  824   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:41:54 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51813
    น.ส.ปทิตตา    อินต๊ะจา
4/2  
2 52138
    นายวุฒิพงษ์    ศรีสุวรรณ
4/17  
3 52110
    นายอัจฉริยะ    ธีระวาสน์
4/17  
4 52098
    น.ส.ปารณีย์    ป๊อกแก้ว
4/17  
5 52497
    นายเทวราช    จันวิลัย
4/14  
6 52055
    นายญาณวัชร์    วงศ์วัจนสุนทร
4/14  
7 52270
    นายธีรวัจน์    วงศ์ปกรณ์คม
4/12  
8 52199
    นายไกรวิชญ์    วีรวิทย์ชัย
4/11  
9 52181
    นายนพวัฒน์    ตระกูลจันทร์แดง
4/11  
10 52150
    น.ส.อภิศิริ    อินมงคล
4/7  
11 51814
    น.ส.ชญาน์นันท์    ตาสัก
4/7  
12 51837
    น.ส.ธัญรัศม์    พงศ์พัฒนมงคล
4/2  
13 52012
    น.ส.อภิชญา    เชื้อหมั่น
4/2  
14 54478
    น.ส.นันท์นภัส    เตจะวัน
4/2  
15 51702
    น.ส.มิ่งกมล    วงศ์เขื่อนแก้ว
4/6  
16 51707
    น.ส.เพชรลัดดา    กันติ๊บ
4/6  
17 54105
    น.ส.อิสรารัชญ์    บวรสิทธิประชา
4/6  
18 54581
    น.ส.สิร์วณิช    เมืองจั่น
4/6  
19 51146
    น.ส.จรัสศรี    หัตถวาศรี
5/6  
20 51426
    น.ส.ธีรยา    พรหมเย็น
5/13  
21 51437
    น.ส.ริรดา    มงคลสุขสกุล
5/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 21 คน