โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  The anime time(อนิเมะ)      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : น.ส.ชนิศา อิ่นแก้ว   
สถานที่เรียน :  ห้อง Resource ตึก2ชั้น2   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:41:19 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54306
    ด.ญ.ธัญญารินทร์    ปัญญาลึก
1/3  
2 54171
    ด.ญ.ณัฐนันท์    บุญพรหม
1/15  
3 54146
    ด.ช.ณฐพงศ์    พงศ์กรกัมพล
1/13  
4 54799
    ด.ช.คูณเจริญ    เหลืองสุวรรณ์
1/12  
5 54548
    ด.ญ.มารีญา    น้าวแสง
1/12  
6 54445
    ด.ญ.วิมพ์วิภา    ชัยภัทรกุลภรณ์
1/12  
7 54681
    ด.ช.อัจฉริยพงษ์    บุญมาปะ
1/9  
8 54451
    ด.ช.กฤชภัทร    ประสิทธิมี
1/9  
9 54412
    ด.ช.นิชคุณ    สิทธิกัน
1/9  
10 53550
    ด.ญ.ณฤทัย    เอสันเทียะ
2/14  
11 53768
    ด.ญ.กิตติลิลน์    กิติศรีวรพันธุ์
2/14  
12 53826
    ด.ญ.ดาเรศ    ปทุมทอง
2/14  
13 53838
    ด.ญ.ณกมล    กันธะวงศ์
2/14  
14 53840
    ด.ญ.คาริยาห์    คำไชยลึก
2/14  
15 53856
    ด.ญ.นิชาดา    ตั้งจิตสมคิด
2/14  
16 54101
    ด.ญ.เรอินะ    โคะอิเดะ รักดี
2/14  
17 54102
    ด.ญ.มนัสพร    เชื้อผู้ดี
2/14  
18 53382
    ด.ญ.ชนานันท์    จันทร์เครือ
2/15  
19 53484
    ด.ญ.ปณาลี    เมืองใหม่
2/14  
20 53468
    ด.ญ.สุพิชฌาย์    คำวังเงี้ยว
2/14  
21 53895
    ด.ญ.กรกนก    วงค์กา
2/12  
22 53470
    ด.ญ.ภัคพร    อินต๊ะวงค์
2/2  
23 53792
    ด.ญ.กัญชพร    ดงสงัด
2/2  
24 53984
    ด.ญ.ญาณิศา    หีบทอง
2/2  
25 53407
    ด.ช.สิรวิชญ์    อินชัย
2/5  
26 53899
    ด.ญ.สุรภา    สุขอนันต์
2/7  
27 53489
    ด.ญ.นรภัทร    โพธิจิตร
2/9  
28 53556
    ด.ญ.มนพัทธ์    คำราพิช
2/9  
29 53723
    ด.ญ.ภูริชญา    ก้องสมุทร
2/9  
30 53530
    ด.ญ.สรัลชนา    ปัญญาแก้ว
2/12  
31 53415
    ด.ช.ปรเมศวร    ศรีมงคล
2/12  
32 53180
    ด.ช.ชยากุล    ชุ่มใจศรี
3/12  
33 53055
    ด.ช.ชิษณุพงศ์    ขันพล
3/12  
34 53012
    ด.ช.สยาม    -
3/12  
35 52930
    ด.ช.ศศิรวิทย์    คีรีรัตน์กมล
3/12  
36 52943
    ด.ญ.จิรัชญา    คำหมั้น
3/11  
37 52934
    ด.ญ.กมลชนก    วิริยา
3/11  
38 52799
    ด.ญ.ปาลิดา    ขันคำ
3/11  
39 52673
    ด.ญ.ปณิสรา    ธรรมชาติอุดม
3/11  
40 52729
    ด.ญ.วรนัน    เผ่าศรีศรจิตต์
3/7  
41 52575
    ด.ญ.สุทิศา    เกื้อคีรี
3/7  
42 52889
    ด.ญ.ฐิตาภา    จั่นเพชร
3/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 42 คน