โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  YRC go Green เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นางสุนันท์ สโมสร   
สถานที่เรียน :  ห้องเรียนสีเขียว    วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 17:34:28 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54770
    ด.ช.สิธวิชฎ์    ใจหาญ
1/3  
2 53326
    ด.ญ.เกวลิน    จันทร์เศรษฐี
2/12  
3 53467
    ด.ญ.วรินทร    เทียนทอง
2/12  
4 52591
    ด.ญ.พรไพลิน    สมุทรีรัมย์
3/9  
5 52625
    ด.ช.วัฒนา    เศรษฐีธาดา
3/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 5 คน