โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  พัฒนาศักยภาพนักเรียนโครงการ พสวท.สมทบ      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูธีรุตม์ บุญมา,ครูวิลาวัลย์ เทพจักร,ครูอภิณห์พร มาตรมูล,ครูยลลดา บุญชัย   
สถานที่เรียน :  ห้อง 1211   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:40:45 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51697
    น.ส.พิมพกานต์    ไชยยาน
4/9  
2 52259
    น.ส.พรรณนารา    ธาตุทอง
4/9  
3 52277
    น.ส.ปาณิสรา    ปินตา
4/9  
4 52481
    น.ส.กัญญาพัชร    สุขสวัสดิ์
4/9  
5 52494
    น.ส.กมลชนก    บุญยศยิ่ง
4/9  
6 54347
    น.ส.พิมพ์มาดา    ขจิตเพชรจรัส
4/9  
7 54348
    น.ส.กวินทิพย์    เทพอิน
4/9  
8 54411
    นายเหมรัชต์    หอมนาน
4/9  
9 54458
    นายพลภัทร    สื่อกระแสร์
4/9  
10 54547
    นายพันธุ์ธัช    เอี่ยมวารีศรีสกุล
4/9  
11 54725
    นายธนภัทร    ศรีทอง
4/9  
12 54732
    นายรัชชานนท์    เฉลิมศุภาคุณ
4/9  
13 52186
    น.ส.ฟ้าใส    แสนบุญศรี
4/9  
14 52182
    น.ส.พิมพ์ชนก    จันกระสาย
4/9  
15 51819
    น.ส.ดรุณรัตน์    จันทรตาคำ
4/9  
16 51861
    นายปารมี    ดูแก้ว
4/9  
17 51913
    น.ส.วิรัลพัชร    เมกูโระ
4/9  
18 51957
    น.ส.ปริยากร    ปัญญาดี
4/9  
19 51960
    นายธรรมธร    สุกะโต
4/9  
20 51969
    นายณิชภูมิ    สกุลศิริกร
4/9  
21 51973
    นายอิงควัตถ์    แถมสุข
4/9  
22 52077
    น.ส.ธนัชพร    อมาตยกุล
4/9  
23 52117
    น.ส.พิมุข    พรมเสน
4/9  
24 52131
    นายพัสกร    บุญทา
4/9  
25 52155
    น.ส.รินรดา    ตุ้ยทา
4/9  
26 53640
    น.ส.ศิวาพร    แหลมคม
5/9  
27 53610
    น.ส.สกุลรัตน์    ตุมะแก้ว
5/9  
28 53604
    นายธนวัฒน์    ศรีธเนศรสกุล
5/9  
29 53595
    น.ส.ณิชณกุล    อปินะ
5/9  
30 53573
    น.ส.พิมพ์มาดา    ใจอ้าย
5/9  
31 53662
    นายยืนยง    รุ่งเรือง
5/9  
32 53680
    นายคณัสนนจ์    กาบแก้ว
5/9  
33 53809
    น.ส.ศุภิสรา    ดวงจินา
5/9  
34 53861
    น.ส.อัญวีณ์    ธัญวัฒนะสิทธิ์
5/9  
35 53890
    น.ส.อัจฉริยา    จิระสวัสดิ์วงษ์
5/9  
36 53919
    น.ส.ปพิชญา    อิ่นแก้ว
5/9  
37 53952
    นายรภัทร    น้อยหมอ
5/9  
38 53990
    น.ส.ทักษอร    หิรัญสิริกร
5/9  
39 51600
    นายกันต์รพี    ยาท้วม
5/9  
40 51595
    น.ส.ณิชาภัทร    ถาอินทร์
5/9  
41 50992
    นายกรณ์อักกพล    งานการ
5/9  
42 51020
    น.ส.สุรภา    ทิพย์อุโมงค์
5/9  
43 51223
    น.ส.กัญญารัตน์    ทุ่งไพศาล
5/9  
44 51227
    น.ส.ปิยธิดา    เงินถา
5/9  
45 51269
    น.ส.ภัควลัญชณ์    กองดวง
5/9  
46 51272
    น.ส.ณัฐพร    บุญมี
5/9  
47 51412
    น.ส.จิตติกานต์    ทัพพรหมทอง
5/9  
48 51428
    น.ส.ปพิชญา    อุ่นละออ
5/9  
49 51436
    น.ส.นิธิดา    พัฒนบุญแสน
5/9  
50 51475
    น.ส.รุ่งพิรุฬหขวัญ    ปั้นทิม
5/9  
51 51494
    นายพรภวิษย์    ธนกิจรุ่งโรจน์
5/9  
52 51549
    น.ส.จิรัชญา    ทองแก้ว
5/9  
53 50969
    นายนรภัทร    ณ รังษี
5/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 53 คน