โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ภาษาไทย      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูวรรษมน เจริญทรัพย์   
สถานที่เรียน :  ห้อง 814   วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 17:33:23 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53512
    ด.ช.กิตติเกษม    บุญเป็ง
2/1  
2 53552
    ด.ช.ธนัช    แสนสอาด
2/1  
3 53692
    ด.ช.กอบธนัช    บุญนภานนฑ์
2/1  
4 53938
    ด.ช.ภูริณัฐ    ภูมี
2/1  
5 53911
    ด.ญ.ปณิตา    คำยนต์
2/3  
6 53533
    ด.ญ.กรองขวัญ    กันธปัญญา
2/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 6 คน