โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Enjoy English Games and Songs      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทร   
สถานที่เรียน :  อาคาร 5 ห้อง 542   วันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 23:29:49 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54377
    ด.ญ.เดือนนคร    สิทธิเมา
1/2  
2 54386
    ด.ญ.ศศินภา    วงศ์ราษฎร์
1/9  
3 54588
    ด.ญ.พิมพ์พิชชา    ทองงาม
1/9  
4 54153
    ด.ญ.ขวัญลดา    อุดโน
1/11  
5 54429
    ด.ช.ปฐพี    วิละคำ
1/11  
6 54512
    ด.ช.ฤทธิไกร    อาหยิ
1/11  
7 54564
    ด.ช.ณัฏฐชัย    อนันต์เดชาวงษ์
1/11  
8 54589
    ด.ช.กลทีบ์    ประทุมทอง
1/11  
9 54230
    ด.ญ.วิลัดดา    แซ่หลี่
1/13  
10 54531
    ด.ช.สุวพิชญ์    หาญสิทธานนท์
1/8  
11 54387
    ด.ญ.ณัชชา    สายเครื่อง
1/7  
12 54724
    ด.ญ.พุทธคุณ    ขันธปราบ
1/2  
13 54734
    ด.ช.ธนภัทร    บารมี
1/2  
14 54286
    ด.ญ.ลักษมี    เย็นสบาย
1/3  
15 54706
    ด.ญ.สิรภัส    น้อยหลู่
1/3  
16 54186
    ด.ญ.พิมพิกา    ผลิตัน
1/4  
17 yrc009
    ด.ช.ภูเก็ต    ชมภูมิ่ง
1/15  
18 54360
    ด.ช.ชวนากร    กิติกุศล
1/7  
19 54242
    ด.ช.นันท์มนัส    แก้วทอง
1/7  
20 54150
    ด.ญ.พิชญธิดา    เนรังษี
1/5  
21 53985
    ด.ช.ภาณัฐ    ฟองจันทร์
2/2  
22 53375
    ด.ญ.ญาณิศา    แซ่เติ๋น
2/13  
23 53472
    ด.ญ.พัชร์นันธ์    แสงมีอานุภาพ
2/12  
24 52523
    ด.ญ.ศวิตา    สุพรรณอุดม
3/11  
25 52760
    ด.ญ.พิมพ์ลภัส    ถาวร
3/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน