โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Learn English with TiKToK      ระดับชั้น  : ม. 5
ครูที่ปรึกษา : ครูกรรณิกา เกตุบุญเรือง   
สถานที่เรียน :  อาคาร 2 ห้อง 226   วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 19:48:08 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51060
    น.ส.ดลพร    ผ่องพันธ์
5/7  
2 51301
    นายกฤตเมธ    ชูสุวรรณ
5/13  
3 51311
    น.ส.เพชรชมพู    บุญชี
5/13  
4 51673
    น.ส.เกราะเพชร    สิทธิสงคราม
5/14  
5 50928
    นายวรากร    เดือนดาว
5/15  
6 51033
    นายภูวดล    เวียงสิมมา
5/15  
7 51200
    นายกุลธร    ชัยสวัสดิ์
5/15  
8 51318
    น.ส.ณัฐญกานต์    มาตา
5/15  
9 51418
    นายพงศพัตน์    ซ่ามยอง
5/15  
10 51424
    น.ส.ปิยธิดา    ดีเจริญสกุล
5/15  
11 51677
    นายก้องเกียรติ    เอียการนา
5/15  
12 51262
    น.ส.ภัสพร    หงษ์ประสิทธิ์
5/11  
13 51216
    นายจตุรวิทย์    มูลนิลตา
5/11  
14 51197
    น.ส.อภิชญา    ท่างาม
5/7  
15 51434
    น.ส.ราชพฤกษ์    สนใจ
5/7  
16 51590
    น.ส.สุธีรา    อินทะชัย
5/7  
17 51612
    น.ส.อนุรดี    แสงตัน
5/7  
18 51642
    นายวิชญพงศ์    จิรารัตน์วรโชติ
5/7  
19 53635
    น.ส.เจติรักษ์    ปัญญาปวน
5/7  
20 51210
    นายรัฐศาสตร์    สุขจันทร์
5/10  
21 51228
    น.ส.ชมกมล    คำเนตรดำ
5/10  
22 51040
    น.ส.สสิมา    จันทร์ศิริ
5/11  
23 51178
    น.ส.ปราณปรียา    หมื่นทา
5/11  
24 53602
    น.ส.สุธาดา    ก้อนสินธุ์
5/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 คน