โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Connecting Classrooms      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูขวัญปวีณ์ สรรสรพิสุทธิ์   
สถานที่เรียน :  โดมหน้าอาคาร 2   วันที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 02:53:39 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51904
    น.ส.พิณญาดา    พิบูลย์พนัง
4/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 1 คน