โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ถักโครเชต์เบื้องต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูศิริพร จิตอารีย์   
สถานที่เรียน :  ห้อง 831   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:05:34 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54419
    ด.ญ.อาภาสิริ    สิริสกุลทรัพย์
1/5  
2 54625
    ด.ญ.โชศิตรา    ดีวงค์
1/5  
3 54124
    ด.ญ.ภัทรวดี    สุขสวัสดิ์
1/14  
4 53504
    ด.ญ.ธรรธัญญ์    ปงลังกาพสิษฐ์
2/8  
5 53380
    ด.ญ.ญานภัทร    พันธ์ศรี
2/8  
6 53362
    ด.ญ.เหวินยี    ลี
2/8  
7 53338
    ด.ญ.รัมภ์รดา    อามะลิ
2/8  
8 53812
    ด.ญ.นันทณัช    พิริยะกูลธร
2/4  
9 53780
    ด.ญ.นิชาภา    สวยคำ
2/4  
10 53698
    ด.ญ.ภูริชดา    เพ็ชร์โรทัย
2/4  
11 52578
    ด.ญ.พัทธ์ธีรา    พงษ์ไพบูลย์
3/14  
12 53105
    ด.ญ.ปิยนุช    จองมั่น
3/5  
13 52933
    ด.ญ.อชิรญา    บุญศรี
3/5  
14 53213
    ด.ญ.ณิชากร    ทิตย์สุรินทร์
3/4  
15 52958
    ด.ช.ศิรวิทย์    พฤษภาพ
3/4  
16 53241
    ด.ญ.ปาลิตา    จิตรหัสต์ชัย
3/3  
17 53072
    ด.ญ.ภัทราพร    คำเดช
3/3  
18 53070
    ด.ญ.เบ็ญจลักษณ์    ใจตา
3/3  
19 53049
    ด.ญ.ชัญญา    ธนทรัพย์สิริกุล
3/3  
20 52956
    ด.ญ.กนกวรรณ    อินตา
3/3  
21 52950
    ด.ญ.มนัสนันท์    นันทนพินิจกุล
3/3  
22 52678
    ด.ญ.ชิอะกิ    ฟูชิงะมิ
3/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22 คน