โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  กีฬาหมากรุก ม.ปลาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูจักรพันธ์ นพรัตน์ศิวกุล, ครูวิชิต สอาดล้วน   
สถานที่เรียน :  หน้าห้องกลุ่มสาระพลศึกษาฯ โรงอาหารยุพราชรังสรรค์   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:05:10 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51914
    น.ส.ชญาภา    อังศุพิศุทธิ์
4/1  
2 52397
    นายสกลพัฒน์    จันทร์หนู
4/11  
3 52016
    นายชินภัทร    ชุ่มใจ
4/12  
4 51772
    นายปวีร์    บุญปถัมภ์
4/17  
5 51858
    นายพร้อมภวัต    กิติมา
4/17  
6 52109
    นายพสิฏฐ์    คงเนียม
4/17  
7 52111
    นายพงษ์อนันต์    มิตรมโนชัย
4/17  
8 52135
    นายพงศ์ปณต    เผือกมัน
4/17  
9 52168
    นายธนพล    ขัตติยะ
4/17  
10 52412
    นายธัชธา    หอมใจ
4/17  
11 52285
    นายสิทธิเดช    แซ่ง้อ
4/11  
12 52190
    นายธัญยธรณ์    ละลี
4/11  
13 54121
    น.ส.จิรัชญา    จิตตราวงค์
4/1  
14 54430
    น.ส.อรวรรณ    หิรัญชัย
4/1  
15 52002
    น.ส.เยาวภา    คีรีคามสุข
4/3  
16 54346
    น.ส.ขวัญข้าว    วิชญกุล
4/3  
17 51984
    น.ส.ภัสนันท์    ย่างไพบูลย์
4/4  
18 52203
    นายกิตติภูมิ    ชุมทองสุข
4/10  
19 52092
    นายธีรเมธ    อินเป็ง
4/11  
20 52139
    นายภูมิปกรณ์    วงศ์ภาคำ
4/11  
21 52189
    นายธนดล    จันทร์แก้ว
4/11  
22 53684
    นายราชพฤกษ์    มลิวงค์
5/5  
23 51012
    นายชัชพงศ์    สุขอูป
5/7  
24 51190
    น.ส.ณฐพร    วรรณสวน
5/7  
25 51295
    น.ส.ณัฐณิชา    คำหอม
5/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน