โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  กีฬาหมากรุก ม.ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูจักรพันธ์ นพรัตน์ศิวกุล, ครูวิชิต สอาดล้วน   
สถานที่เรียน :  หน้าห้องกลุ่มสาระพลศึกษาฯ โรงอาหารยุพราชรังสรรค์   วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 19:49:30 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54198
    ด.ญ.ชณัฐภรณ์    อังศุธนสมบัติ
1/8  
2 54207
    ด.ช.ญาณกร    อินต๊ะมา
1/8  
3 54233
    ด.ช.ภูดินันท์    สุวรรณดีมาตย์
1/8  
4 54804
    ด.ช.อนาวิล    คำมะนิจ
1/8  
5 54624
    ด.ช.ณัฎฐกิตติ์    จันทร์ศิริ
1/12  
6 54020
    ด.ช.รามิล    บัญฑิตร์
2/7  
7 53465
    ด.ญ.ปุณญิศา    กุณะแสงคำ
2/8  
8 53719
    ด.ช.ยุทธ    ซึชิยา
2/8  
9 53479
    ด.ช.จงรักษ์    ลุงปัน
2/9  
10 53508
    ด.ช.ภาสวิชญ์    ศุภกิจโยธิน
2/9  
11 53538
    ด.ช.ธรรศ    ขัดผาบ
2/9  
12 53510
    ด.ช.ณัฏฐกฤต    กุลแดง
2/12  
13 53531
    ด.ช.ปรัตถกร    ศรีรักษา
2/12  
14 53981
    ด.ช.ภานุรุจ อาทาฮัน    โดกาน
2/12  
15 53679
    ด.ช.ศุภกร    สุรคุปต์
2/7  
16 53648
    ด.ช.กฤตธัช    ชื่นสมบัติ
2/7  
17 53388
    ด.ช.อชิ​ต​พล    วงค์​ชัยเดช
2/4  
18 53321
    ด.ช.ณัฐนนท์    ชุ่มใจ
2/7  
19 53513
    ด.ช.ภคพล    ไชยชาญ
2/7  
20 53515
    ด.ช.รัชพล    มาประจักษ์
2/7  
21 53528
    ด.ช.กรวิชญ์    ต่ายทรัพย์
2/7  
22 53537
    ด.ช.จิรัฏฐ์    โหมดเทศน์
2/7  
23 53549
    ด.ช.ปรมะ    เล่าวณิชธนกร
2/7  
24 53553
    ด.ช.โพชฌงค์    วิริยะตระกูลธร
2/7  
25 53646
    ด.ช.กิตติพิชญ์    ทาชมภู
2/7  
26 52951
    ด.ญ.นภัสวรรณ    สบบง
3/13  
27 53094
    ด.ช.ธนพล    อุปินโน
3/12  
28 52986
    ด.ช.ภัคภณ    สังเพ็ชร
3/12  
29 52919
    ด.ช.พศิน    แลเชอะ
3/12  
30 52674
    ด.ช.พลภัทร    อินทรัตน์
3/11  
31 52554
    ด.ช.เตชิต    รัตนวรรณี
3/11  
32 52777
    ด.ช.ชาญประวิทย์    พิบูลอาลักษณ์
3/9  
33 52724
    ด.ช.ณัฐวุฒิ    ขาวคม
3/9  
34 52601
    ด.ช.ณัฐวุฒิ    นิธิอุดมฤทธิ์
3/9  
35 53077
    ด.ญ.พิมพ์ชนก    สามพญา
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 35 คน