โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Exploring Space      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Yulia Ryaskova   
สถานที่เรียน :     วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 19:48:50 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53743
    ด.ญ.สายธาร    คำซองเมือง
2/2  
2 54024
    ด.ญ.พัทธนันท์    พินิจราชกิจ
2/2  
3 52639
    ด.ช.ศุภวิชญ์    โอโกชิ
3/2  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 3 คน