โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมนักอ่าน      ระดับชั้น  : ม. 3
ครูที่ปรึกษา : นางอำพรรณ ใจแน่น   
สถานที่เรียน :  ห้องสมุด   วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 16:55:05 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52842
    ด.ญ.กรวรรณ    มานะทัศน์
3/2  
2 53036
    ด.ญ.กนกพิชญ์    อินทจักร์
3/12  
3 52966
    ด.ญ.กุญภินัฐ    พรหมรินทร์
3/12  
4 53058
    ด.ญ.วรรณิญา    ทรายอ่อน
3/11  
5 52736
    ด.ญ.จิรภิญญา    บุญเพชร
3/11  
6 52735
    ด.ญ.อติพร    ไข่ทอง
3/11  
7 52687
    ด.ช.ปัณณวิชญ์    นพสุจริตรัตน์
3/11  
8 52671
    ด.ช.ธนภัทร    ลักขะณะคมณ์
3/11  
9 52661
    ด.ญ.จีรภัทร์ตยา    พลศิลป์
3/11  
10 52637
    ด.ช.วิญญ์    สุกันทา
3/11  
11 52627
    ด.ญ.ปานระพี    จันทรพงศ์
3/11  
12 52521
    ด.ญ.สิริฐิติยา    ศรีดารัตน์
3/11  
13 52914
    ด.ญ.สิริรัตน์    สีพรรณ์
3/9  
14 52611
    ด.ญ.ลมัทณา    ศรีธนูชัย
3/9  
15 53044
    ด.ช.เมธัส    แม่ปุน
3/5  
16 52965
    ด.ช.วิริทธิ์พล    พิบูลย์
3/5  
17 52959
    ด.ญ.กฤษฎาภา    ฉลาดวงศ์
3/4  
18 52517
    ด.ญ.ภคพร    โถงาม
3/4  
19 53290
    ด.ญ.วีรดา    อัศวบุญนำ
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 19 คน