โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/5      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์,ครูชัชวาลย์ มันเทศสวรรค์   
สถานที่เรียน :     วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 14:45:14 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50060
    นายธนันชัย    จินาอิ
6/5  
2 52544
    นายจิรภัทร    อินตา
6/5  
3 52738
    น.ส.ภัทธีมา    ลุงอ่อง
6/5  
4 52743
    น.ส.นิสริน    วัชรวรากุล
6/5  
5 52811
    น.ส.ณัฐณิชา    จูแวน
6/5  
6 52837
    นายพิตตินันท์    นาคประสิทธิ์
6/5  
7 53119
    น.ส.วาริน    สระทองแมว
6/5  
8 53131
    น.ส.ภัทรนันท์    แหง้โหว้
6/5  
9 53144
    น.ส.อัญพัชร์    ฐิติภูวศิริสกุล
6/5  
10 53183
    น.ส.สุชานรี    สิงห์สุทธิจันทร์
6/5  
11 53215
    น.ส.ณัฐณิชา    วิจารณ์โกศลกิจ
6/5  
12 53253
    น.ส.เกตุวลีรัตน์    พิมสาร
6/5  
13 53274
    น.ส.ชัญญาภัค    คำภิระ
6/5  
14 50827
    นายปุญญพัฒน์    แสงประสิทธิ์
6/5  
15 50823
    น.ส.สิริขวัญ    นักกรองดี
6/5  
16 50074
    น.ส.นาราภัทร    พูลสวัสดิ์
6/5  
17 50096
    นายจักรภัทร    จิระยั่งยืน
6/5  
18 50102
    น.ส.ณัฐณิชา    รัตนตรัย
6/5  
19 50202
    น.ส.พิณเนตรวลี    ดอนใหญ่
6/5  
20 50225
    น.ส.ชนากานต์    โสสุข
6/5  
21 50228
    น.ส.ปุณณภา    อภัย
6/5  
22 50244
    น.ส.วรินทร    สมณะช้างเผือก
6/5  
23 50350
    น.ส.ญาณิศา    อุ้ยฟูใจ
6/5  
24 50477
    นายนนทิวากร    กวงแหวน
6/5  
25 50505
    นายภัทรพล    บุญยมหา
6/5  
26 50540
    น.ส.วิชญาดา    สอประดิษฐ์
6/5  
27 50803
    น.ส.ลภัสรดา    ดิษยธนชาติ
6/5  
28 54094
    นายฉัตร    สิงห์หนุ
6/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 28 คน