โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมจิตอาสา      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูสุกาญจน์ดา สิงฆราช,ครูเกศริน ธรรมขันแข็ง   
สถานที่เรียน :  อาคาร สปย   วันที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 02:48:48 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51878
    น.ส.มณฑิรา    เมืองมา
4/7  
2 52057
    น.ส.ชัญญพร    อินทร
4/10  
3 52085
    น.ส.อัณณ์ชญา    ฉัตร์จิรนนท์
4/10  
4 52205
    นายชยฉัตร    คำแสน
4/12  
5 52054
    น.ส.จิรัชยา    คันธวงค์
4/13  
6 51298
    น.ส.เพ็ญพิชชา    ทิพย์ใจภา
5/14  
7 51299
    น.ส.ชัญญา    ใช้ไม่หมด
5/14  
8 51526
    น.ส.พีชญาดา    วาฤทธิ์
5/15  
9 51622
    น.ส.ศศิกาญจนา    เจียจิระพงษ์
5/15  
10 51550
    น.ส.กัญญ์กุลณัช    แก้วกันใจ
5/17  
11 53588
    น.ส.ปุญญวรี    ศรีจอมทอง
5/17  
12 51183
    น.ส.พัชรียา    ศรีคำแปง
5/14  
13 51071
    น.ส.ชนกานต์    เหลืองหิรัญ
5/14  
14 51287
    น.ส.อรอุมา    สมทอง
5/13  
15 53699
    น.ส.ปาริชาติ    เตชาติ
5/12  
16 53609
    น.ส.สิรภัทร    นันทเรืองศรี
5/12  
17 50927
    นายอินทนนท์    รักษ์ใหญ่วงค์
5/12  
18 51438
    น.ส.อังค์วรา    จึงตระกูล
5/11  
19 51273
    น.ส.ณัฏฐณิชา    ทรัพย์อนันต์
5/11  
20 53607
    น.ส.อารยา    อุ้มนาง
5/17  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 20 คน