โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักล่าเกียรติบัตรออนไลน์      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูเวทพิสิฐ วิสิทธิ์พจมาลย์   
สถานที่เรียน :  322   วันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 22:13:05 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54232
    ด.ญ.ณัฎฐวี    คำลือ
1/7  
2 54455
    ด.ญ.กรัณฑรัตน์    ปลาลาศ
1/7  
3 54640
    ด.ญ.ฟ้าเวียงพิงค์    จันทร์กระจ่าง
1/7  
4 54778
    ด.ช.ปฐวีทรรศน์    วีรดิษฐกิจ
1/8  
5 54379
    ด.ญ.เขมจิรา    หนุนนาค
1/10  
6 53347
    ด.ญ.ภูษณิศา    อุบลจินดา
2/12  
7 53439
    ด.ช.ชินาธิป    ขอกั้นกลาง
2/12  
8 53506
    ด.ญ.พิมพ์ทิชา    โยธา
2/12  
9 53992
    ด.ช.จิรโชติ    เกาะลอย
2/12  
10 54051
    ด.ญ.พิชญาภา    วิเศษคุณ
2/12  
11 54088
    ด.ญ.กฤษญาภัค    จันต๊ะดุก
2/12  
12 53394
    ด.ญ.พิชญาพร    วงค์ติ๊บ
2/15  
13 53651
    ด.ญ.ปาริชาต    ลุงคำ
2/15  
14 53334
    ด.ญ.ปวริศา    คันใจ
2/12  
15 53319
    ด.ญ.กัลยกร    กิ่งแก้ว
2/12  
16 53775
    ด.ญ.จรรยวรรณ    อิสระธานันท์
2/2  
17 53324
    ด.ญ.ณัฐิกา    ไชยวงค์คํา
2/5  
18 53426
    ด.ช.อัครณัฎฐ์    แมคโดโกลด์
2/5  
19 53834
    ด.ช.นฤปนาถ    คำยศ
2/5  
20 53944
    ด.ญ.ธันยพร    สารศรี
2/5  
21 53322
    ด.ญ.พัทธ์ธีรา    ปันมูล
2/11  
22 53494
    ด.ญ.พีรวรรณ    เกตุแก้ว
2/11  
23 53653
    ด.ญ.ภรปภา    ตาลประดิษฐ์
2/11  
24 53967
    ด.ช.กิติชัญ    วัฒนา
2/15  
25 52653
    ด.ญ.อาทิตยา    ธีโรภาส
3/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน