โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เครื่องบินบังคับวิทยุ      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : นายสุรัตน์ กาบทุม   
สถานที่เรียน :  อาคาร4 ห้อง 445   วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 20:54:45 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52296
    น.ส.วนิดา    แซ่ย่าง
4/3  
2 52044
    น.ส.ณัชชา    ฝั้นแบน
4/6  
3 51817
    น.ส.ชญาพัชร    ใหม่ดี
4/7  
4 52063
    น.ส.ชญาดา    ดวงจันทร์
4/7  
5 54730
    น.ส.ศิริรดา    จันต๊ะมณี
4/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 5 คน