โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการนักเรียนชั้น ม.6/14      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : นายอาณัตพงษ์, นายสมศักดิ์   
สถานที่เรียน :  อาคารวิทยบริการ, อาคารนวรัตน์   วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 14:44:52 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49862
    น.ส.อรไท    บูรณชัย
6/14  
2 50582
    น.ส.ปรัชญาภา    ทรัพย์มี
6/14  
3 50612
    น.ส.พิมธาดา    วงเวียน
6/14  
4 50613
    น.ส.ธัญพิชชา    แสนดี
6/14  
5 50637
    น.ส.จณิสตา    ใจยะวัง
6/14  
6 50745
    น.ส.ชัญญานุช    สุวรรณ์
6/14  
7 50774
    น.ส.ปุณณภา    ไชยมงคล
6/14  
8 50824
    น.ส.อนันตญา    สิริกุลขจร
6/14  
9 50828
    น.ส.พัชราภรณ์    สิทธิวงค์
6/14  
10 50881
    น.ส.ฑิฆัมพร    เชิดบารมี
6/14  
11 51921
    น.ส.พิมพ์ชนก    แสงเพชรวัฒนกุล
6/14  
12 52541
    น.ส.ธิติธิดา    สิทธิกูลนะ
6/14  
13 52809
    น.ส.ณัฎฐิกา    โนจา
6/14  
14 52814
    น.ส.ศรัณย์พร    ธรรมใจ
6/14  
15 53146
    นายพง​ศ​ภ​ั​ค​    เขมา
6/14  
16 53151
    น.ส.จารุภา    มะโนดี
6/14  
17 53189
    น.ส.ญาณิศา    กันทปา
6/14  
18 53240
    น.ส.ภัควาลัญช์    แสงสุริยะฉายา
6/14  
19 50571
    น.ส.ปาลิดา    ป๊อกหลง
6/14  
20 50567
    น.ส.พลอยไพลิน    ณ เชียงใหม่
6/14  
21 50537
    น.ส.ธนัชพร    ศรีทราย
6/14  
22 50016
    น.ส.ณิชาภัทร    ชัยคำ
6/14  
23 50039
    น.ส.ทิฆัมพร    มูลสุวรรณ
6/14  
24 50042
    น.ส.นาฏศิลป์    เปลา
6/14  
25 50081
    น.ส.ภิรารัศศ์    เจริญมาศกุล
6/14  
26 50089
    น.ส.ณิช​กานต์    จันทร์​พุธ
6/14  
27 50106
    น.ส.จิดาภา    มณีวงศ์
6/14  
28 50109
    น.ส.ณัฐมนท์    พรหมจารีย์
6/14  
29 50110
    น.ส.นุภาวรรณ์    หนูฤทธิ์
6/14  
30 50217
    น.ส.สุเมธินี    เรืองสุกใสย์
6/14  
31 50242
    น.ส.ณัฐลิยาน์    สุขสันติ์
6/14  
32 50247
    น.ส.ศรัญญา    สุสุนทร
6/14  
33 50256
    น.ส.สุทธิดา    ชุนหชา
6/14  
34 50335
    น.ส.ภัทรวดี    แสงคง
6/14  
35 50351
    น.ส.ชนัญธิดา    เขียวหน่อเมือง
6/14  
36 50367
    น.ส.ชฎาพร    กิติกร
6/14  
37 50515
    น.ส.ณัฐธารัตน์    เกษมโชคคำพล
6/14  
38 50517
    น.ส.สุรัสวดี    เกษเจริญคุณ
6/14  
39 53270
    น.ส.ศรสวรรค์    สุริยะเดช
6/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 39 คน