โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  To be number one ม.4-6      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูพรอุมา วงษ์สวรรค์,ครูณัฏฐาฐิตา ไทยเจริญ   
สถานที่เรียน :  ห้อง To be number one    วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 20:53:12 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51897
    น.ส.นันท์นภัส    อุปนันท์
4/2  
2 54674
    น.ส.ปวิตรา    ทุมเมืองปัก
4/13  
3 51822
    น.ส.จันจิรา    นันทชัย
4/14  
4 52257
    น.ส.พัฒน์นรี    จุ้ยประเสริฐ
4/14  
5 52502
    น.ส.พิชาภัส    ฤทัยนพรัตน์
4/14  
6 54338
    นายธนพิสิษฐ์    ศรีวรรณ์
4/14  
7 51955
    น.ส.ธาดาทิพย์    เที่ยงศักดิ์อนุกุล
4/15  
8 52213
    น.ส.กานต์ธิดา    ราหูรักษ์
4/15  
9 52262
    น.ส.พิมพากานต์    รอดวัฒนกุล
4/15  
10 52488
    น.ส.ณัฐพัชร์    ยิ้มสมบูรณ์
4/15  
11 51777
    น.ส.นันทัชพร    สุจริต
4/16  
12 51902
    น.ส.ชนาภัทร    แป้นไทย
4/16  
13 54528
    น.ส.อักษราภัค    สมตา
4/16  
14 54538
    น.ส.ฟ้าลดา    คำบอนพิทักษ์
4/16  
15 54704
    น.ส.ลลิตา    แซ่หยาง
4/16  
16 54647
    น.ส.มุกดารัศมิ์    ชัยกุลโชตน์ธนิน
4/13  
17 54496
    น.ส.ณัชชา    อยู่เย็น
4/13  
18 52506
    น.ส.สุขุมาภรณ์    หมอดู
4/2  
19 52097
    น.ส.ศรัญญา    กิตติกุลเจริญ
4/3  
20 52007
    น.ส.ธีราภรณ์    ขันพา
4/6  
21 52017
    น.ส.วารินทิพย์    บุญมี
4/6  
22 51807
    นายทินภัทร    สุนันธไชย
4/7  
23 51944
    นายชัยอนันต์    ชัยวิสิทธิ์
4/9  
24 51907
    นายธีรภัทร    วงค์ใหม่
4/10  
25 52267
    นายปฏิกาญจน์    หลุยจำวัล
4/10  
26 54343
    นายศักดิธัช    พิมพ์ศรี
4/13  
27 51839
    น.ส.ปสิตา    ลิขิตตระกูล
4/13  
28 52094
    น.ส.ธนัชชา    กันทา
4/12  
29 52045
    น.ส.ณัฐปภัสร์    แก้วทอง
4/12  
30 52100
    น.ส.ดาริน    เสวลาภี
4/11  
31 52486
    นายปลื้ม    อินต๊ะวงค์
4/10  
32 51433
    น.ส.พรพรรษา    กิตติกุลเจริญ
5/13  
33 51327
    น.ส.ฐิตาภา    เตียงชัยภูมิ
5/13  
34 51283
    น.ส.เกณิกา    ไชยรัมย์
5/13  
35 51225
    น.ส.เกื้อกานดา    อินทรโสภา
5/11  
36 53623
    นายพสุวิชญ์    พีระชัยรมย์
5/10  
37 53593
    นายอนันท์ตชัย    ยิ้มจันทร์
5/10  
38 53579
    น.ส.สตรีรัตน์    ธรรมรัตน์
5/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 38 คน