โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  To be number one ม.1-3      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูพรอุมา วงษ์สวรรค์,ครูณัฏฐาฐิตา ไทยเจริญ   
สถานที่เรียน :  ห้อง To be number one    วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 14:11:21 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54713
    ด.ญ.พิชชาภา    พรมนิมิตร
1/15  
2 54661
    ด.ญ.ภุมรินรัตน์    จีนะเมืองใจ
1/15  
3 54549
    ด.ญ.ณิชาภัทร    เมืองฝั้น
1/15  
4 54505
    ด.ญ.กันย์สินี    จันตา
1/15  
5 54800
    ด.ญ.พัฒนการณ์    คำทอน
1/15  
6 54402
    ด.ญ.ปราณิศา    คำลือ
1/15  
7 54510
    ด.ญ.วิลาวัณย์    มิ่งเมือง
1/14  
8 54388
    ด.ญ.ภรณ์ชนก    ชัยพนัส
1/14  
9 54351
    ด.ญ.นภสร    ยะถากรรม
1/14  
10 54790
    ด.ญ.สุวิชญาพร    ปลื้มจิตร
1/9  
11 54559
    ด.ญ.ธันญ์ชนก    ปัญญาเลิศศรัทธา
1/8  
12 54609
    ด.ญ.ศตกมลฉัฏ    ศรีสามยอด
1/8  
13 54716
    ด.ญ.ครองขวัญ    อันตระกูล
1/6  
14 54410
    ด.ญ.สิตางค์    เทิดพาณิชย์
1/6  
15 54131
    ด.ญ.ไอยริณ    กระทอง
1/3  
16 54579
    ด.ญ.ภัทราพร    นิลภักดี
1/2  
17 54599
    ด.ญ.เกณิกา    วันเผด็จ
1/9  
18 54718
    ด.ญ.ปลายฝน    วรรณสอน
1/9  
19 54035
    ด.ญ.พรสินี    นิลตะสุวรรณ์
2/12  
20 53532
    ด.ญ.อารยา    ศรีมหรรณ์
2/2  
21 54796
    ด.ญ.นโม    แตงอ่อน
2/2  
22 53437
    ด.ญ.เพียงพรหม    คงไชย
2/4  
23 53495
    ด.ญ.พิมพ์ดาว    ปัญญาเลิศศรัทธา
2/11  
24 53068
    ด.ญ.จินต์จุฑา    กันตมาโชติ
3/12  
25 53099
    ด.ญ.ขวัญข้าว    สมเจริญ
3/12  
26 53186
    ด.ญ.รมย์นลิน    ณ เชียงใหม่
3/12  
27 52864
    ด.ญ.สุขฤทัย    พรนิมิตสกุล
3/13  
28 52978
    ด.ญ.วิมุตติญา    เดือนฉาย
3/13  
29 53006
    ด.ญ.ธีรมนต์    สารยศ
3/13  
30 52587
    ด.ญ.ธัญพิชชา    หอมศิริกมล
3/10  
31 53056
    ด.ญ.จุฑามาศ    ท้าววิบูลย์
3/12  
32 53047
    ด.ญ.กัญญารัตน์    แปงจันเขียว
3/12  
33 53043
    ด.ญ.กิ่งฝาง    แก้วสุพรรณ
3/12  
34 52870
    ด.ญ.ภัควลัญชญ์    ชัยชิต
3/4  
35 52621
    ด.ญ.ดนิสา    พชรพิพัฒน์
3/9  
36 52642
    ด.ญ.วีร์รดา    แก้วกันใจ
3/9  
37 52649
    ด.ญ.เมลาณี    เฟื่องเพียร
3/9  
38 52681
    ด.ญ.นภัชพร    บัวลอย
3/9  
39 52731
    ด.ญ.สิปราง    วงศ์สิทธิพิศาล
3/9  
40 52603
    ด.ญ.ปิญชาน์    ผลรัตนไพบูลย์
3/10  
41 52725
    ด.ญ.อันนา    กาบแก้ว
3/10  
42 52732
    ด.ญ.สิปโปทัย    วงศ์สิทธิพิศาล
3/10  
43 52885
    ด.ญ.พัชรพรรณ    สมณา
3/12  
44 52939
    ด.ญ.ภคพร    วิชัย
3/12  
45 53022
    ด.ช.พชราวุธ    เมืองมา
3/12  
46 53106
    ด.ญ.ชัญญา    คำมน
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 46 คน