โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมนาฏศิลป์ม.4-6      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูพรอุมา วงษ์สวรรค์, สาลี่ มาเย้อ   
สถานที่เรียน :  ห้องนาฏศิลป์ 714   วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 14:09:59 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52290
    น.ส.สุภจรรยา    ชนะเดช
4/4  
2 52499
    น.ส.ธีราภรณ์    พรมมา
4/4  
3 52200
    น.ส.เปี่ยมรัก    คีรีไกวัล
4/11  
4 52476
    น.ส.ณัฐฐิญา    สมควร
4/11  
5 52096
    น.ส.พีรดา    บุญยิ่ง
4/14  
6 52169
    น.ส.พลอยสวย    ปัญญาไว
4/14  
7 51350
    น.ส.พิชญาภา    ศรีใจ
5/14  
8 51341
    น.ส.อริสา    สุริยะ
5/13  
9 51310
    น.ส.สโรชา    ปินตา
5/13  
10 51343
    น.ส.ณัฐพร    ชัยพฤกษ์
5/12  
11 50945
    น.ส.สุวรรณา    จำปามณี
5/12  
12 51362
    น.ส.นันท์นภัส    ลุงทุน
5/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 12 คน