โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เสิรมวิชาการ ม.6/1      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูกุลวรรธน์, ครูโชคชัย   
สถานที่เรียน :     วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 18:54:18 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50015
    น.ส.พรพัสวีย์    สายเดช
6/1  
2 50726
    นายรัชพล    วุฒิรัตน์
6/1  
3 50732
    น.ส.ทอฝัน    ชูวงษ์
6/1  
4 50740
    น.ส.ปาณิสรา    ไชยวุฒิ
6/1  
5 50750
    น.ส.ธนมน    เล็กศรี
6/1  
6 50781
    น.ส.จุฑารัตน์    เพียรพิเศษ
6/1  
7 50866
    นายธนกฤต    สิงฆราช
6/1  
8 50893
    น.ส.สุพิชฌาย์    จองคำ
6/1  
9 52558
    น.ส.กิตติมา    สลีอ่อน
6/1  
10 52560
    น.ส.ญาณวดี    ศรีสล้าง
6/1  
11 52561
    นายชีวานนท์    ยังฉิม
6/1  
12 52562
    น.ส.วสมล    เกษา
6/1  
13 52563
    น.ส.วัสสา    วงศ์แก้วเขียว
6/1  
14 52619
    น.ส.ภัสราพร    วรรณใหม่
6/1  
15 52631
    น.ส.กานต์ศุภางค์    แก้วแดง
6/1  
16 52659
    น.ส.ธนัชพร    โนจิต
6/1  
17 52683
    น.ส.วรัชยา    สายสืบ
6/1  
18 50720
    นายพุฒิพงศ์    ชุติพงศ์วาณิชย์
6/1  
19 50719
    น.ส.ศิริวิภา    สมไหว
6/1  
20 50715
    นายธีรดนย์    มาละฟู
6/1  
21 50062
    น.ส.กมลลักษณ์    คณะฝั้น
6/1  
22 50223
    น.ส.ฟิตตรี้    เซะบากอ
6/1  
23 50417
    นายจิรศักดิ์    บุญสม
6/1  
24 50508
    นายคาซูโนริ    คานาซาวะ
6/1  
25 50529
    น.ส.จุฬาลักษณ์    สังขวลี
6/1  
26 50530
    น.ส.เปมิกา    กำแพงทิพย์
6/1  
27 50585
    นายพรรณพนัช    ไชยสาร
6/1  
28 50586
    น.ส.พลอยจินดาเพชร    เสือมาพะเนา
6/1  
29 50620
    นายภพพิพัฒน์    คำปวน
6/1  
30 50633
    นายรัชธรฐ์    ศรีทอง
6/1  
31 50672
    น.ส.อาจารีย์    อ่อนฉ่ำ
6/1  
32 50675
    น.ส.ฐิตาภรณ์    บุตรศรี
6/1  
33 50676
    นายณัฐเกียรติ    ป้อมเป็ง
6/1  
34 50689
    น.ส.นภัส    โกสินทรานนท์
6/1  
35 50704
    น.ส.จิรวรรณ    สุขสินอนันต์
6/1  
36 50710
    น.ส.ณัฐธีรกมล    บุญมี
6/1  
37 52710
    น.ส.นิภากร    สุโรพันธ์
6/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 37 คน