โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  คลินิกคณิตศาสตร์      ระดับชั้น  : ม. 5
ครูที่ปรึกษา : ครูณรงค์ฤทธิ์ ณ เชียงใหม่   
สถานที่เรียน :  อาคาร 12 ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์   วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 20:51:41 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 0 คน