โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  โจทย์เคมีระดับพระกาฬ (Advance Chemistry)      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : น.ส.ธีรฎา ไชยเดช, น.ส.ภัทราวรรณ ไชยมงคล   
สถานที่เรียน :  ห้อง 423   วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 20:50:55 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52235
    น.ส.ภิญญาพัชญ์    พิพิธนวัตกุล
4/3  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 1 คน