โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Freedom learning      ระดับชั้น  : ม. 5
ครูที่ปรึกษา : นางมนฤดี ธรรมสอน   
สถานที่เรียน :  ห้องเรียนสีเขียว   วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 14:08:39 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51153
    น.ส.พิชามญชุ์    อุตมะโชค
5/3  
2 53892
    น.ส.ญาดา    ถาทอง
5/10  
3 51021
    นายทายาท    ธรรมรัตนพงษ์
5/11  
4 51042
    นายนนทน์    พิทักษ์ไตรภพ
5/11  
5 51632
    นายจิรภาส    ไชยวงค์
5/11  
6 50918
    น.ส.ณัฐวดี    หลวงหล้า
5/12  
7 51317
    น.ส.โยษิตา    กุลณาวงค์
5/12  
8 51641
    น.ส.สิรินาถ    มารังค์
5/12  
9 53970
    น.ส.อรุณี    หาญอวยพรเลิศ
5/12  
10 50948
    น.ส.กัลยกร    ฉลาด
5/15  
11 54099
    น.ส.ปารมีย์    ขันติวารี
5/6  
12 54002
    น.ส.นราพร    มั่งไธสง
5/6  
13 51349
    น.ส.หทัยภัทร    สุยะคำ
5/3  
14 53709
    น.ส.ปัณฑิตา    เชื้อดี
5/3  
15 53836
    น.ส.กษิรา    นันธิสิงห์
5/3  
16 54021
    น.ส.ชัญญานุช    วงค์วงค์
5/3  
17 53582
    น.ส.จตุรภัทร    มณีธร
5/5  
18 53845
    น.ส.กนกพิชญ์    มิตรสาธิต
5/5  
19 53998
    น.ส.ณัฏฐวรรณ    หรรษไพบูลย์
5/5  
20 51470
    น.ส.ธมกร    มูลแขม
5/6  
21 51516
    น.ส.เอมิกา    ตันติสันติกุล
5/6  
22 51580
    น.ส.ขวัญข้าว    ดำรงสิริคุณ
5/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22 คน