โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เสริมวิชาการ ม.6/10 (กลุ่ม 2)      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูสุภาวดี ฉลาดวงศ์   
สถานที่เรียน :  อาคารนวรัตน์ , อาคารศูนย์วิทยบริการ   วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 14:07:59 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49989
    นายกรกช    ภีระคำ
6/10  
2 50436
    น.ส.วริศรา    บัวเรียว
6/10  
3 50372
    น.ส.อัญมณี    เหมยนรินทร์
6/10  
4 50227
    น.ส.ปุญญิศา    อภัย
6/10  
5 50213
    น.ส.ธีตา    ไชยประภา
6/10  
6 50108
    นายอัษฎาวุธ    สุปัญญา
6/10  
7 50097
    น.ส.กชกร    เหล็งไทย
6/10  
8 50091
    น.ส.ณิชากร    องคุลี
6/10  
9 50066
    นายคณวรรธณ์    บุญเรือง
6/10  
10 50020
    น.ส.สวรินทร์    จิตรบุญ
6/10  
11 50007
    น.ส.กฤษณา    พวงทอง
6/10  
12 53266
    นายเจษฎา    แก่นการ
6/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 12 คน