โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมS.M.E(Songs-Movies-Entertainments)      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : ครูธนิษกาญจน์ กันทะวงศ์   
สถานที่เรียน :  อาคาร9ชั้น2 ห้อง923   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 21:57:10 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52151
    น.ส.รินรดา    พงษ์สุวรรณ
4/2  
2 52196
    น.ส.กัญญาณัฐ    ปันทสกุลชัย
4/16  
3 51873
    นายธนกร    น้อยคำ
4/15  
4 52061
    น.ส.ญานิศา    วัยภา
4/10  
5 52407
    น.ส.ศุภัศสรา    นารินทร์
4/5  
6 54731
    น.ส.กมลรัตน์    ปัญญาคำ
4/3  
7 54643
    น.ส.เมพิชชา    มณีนันท์
4/3  
8 54551
    น.ส.ธวัลรัตน์    สมจิตร
4/3  
9 54125
    นายชินดนัย    จอมสถานโชค
4/3  
10 52145
    น.ส.วรวลัญช์    เลิศตระการดี
4/3  
11 51724
    นายพิทวัส    ปัญญาโสภา
4/3  
12 51726
    น.ส.รุ่งฟ้า    แซ่ลี้
4/3  
13 51860
    นายสุธี    แลเฌอร์
4/3  
14 51959
    นายปภังกร    ปาละโมงค์
4/3  
15 51983
    นายบรรณวัฒน์    บรรเรียนกิจ
4/3  
16 52073
    นายจิณณ์    ชิมิซึ
4/3  
17 52141
    นายวชิรวิชญ์    ชูวา
4/3  
18 51155
    น.ส.ชนาพร    สายทอง
5/10  
19 53811
    น.ส.ปราณปรียา    กุลนาทอง
5/10  
20 51252
    น.ส.ปพิชญา    แพ่งสภา
5/15  
21 51268
    น.ส.ฐิติกาญจน์    หน่อบุญโยง
5/15  
22 53772
    น.ส.ณัฐฐานิตา    สิงหบุราณุรักษ์
5/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22 คน