โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่ 3      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูอัญภัทร บุตรพรหม   
สถานที่เรียน :  สนามฟุตบอล   วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 15:56:10 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53675
    น.ส.ธัญญารักษ์    ตูเปี่ยง
5/17  
2 51392
    นายภาคิน    แสนมงคล
5/11  
3 51258
    น.ส.ทิพยนารี    ภูเขา
5/11  
4 51170
    นายภูชิต    ยี่หว่า
5/11  
5 53864
    นายสิรวิชญ์    อุ่นจัน
5/10  
6 53797
    นายวีรภัทร์    อารีราษฎร์
5/10  
7 51525
    นายสุรภพ    ชมนิสัย
5/10  
8 51119
    นายศุศรุษย์    ตาคำ
5/10  
9 50978
    นายอัครพล    มานารัตน์
5/10  
10 51431
    นายสราวุฒิ    กองสิน
5/11  
11 54007
    นายวิชชากร    คำใจ
5/11  
12 54073
    นายภูริเดช    ตั๋นแก้ว
5/12  
13 51423
    นายวิริยากร    สุวรรณมงคล
5/17  
14 51312
    นายภูมิพัฒน์    วิเศษคุณ
5/17  
15 51221
    นายอินทนนท์    อินทรศรี
5/17  
16 51034
    นายศุภสิน    กองศรี
5/16  
17 51572
    น.ส.ปภัสรา    ชื่นแสง
5/15  
18 51419
    นายอรรถ    เกิดนาค
5/15  
19 51309
    นายภูดิศกุล    ประเสริฐพงค์
5/15  
20 53594
    น.ส.วิลาสินี    สายนำพล
5/13  
21 53620
    นายภูมิพัฒน์    รัตนวัฒน์
5/8  
22 50990
    น.ส.ศุภลักษณ์    เช้าโต
5/8  
23 50985
    นายรัชกฤช    โมจมสิน
5/8  
24 50973
    นายเอื้ออังกูร    ลิ่มสุวรรณ
5/3  
25 50955
    นายอริยะกร    แก้วเหลี่ยม
5/3  
26 51068
    นายวงศ์วรรธน์    พงค์จินะ
5/2  
27 51574
    นายสุวิจักขณ์    ชมถิ่น
5/1  
28 51505
    น.ส.ปวริศา    สมหวาน
5/1  
29 51177
    นายสิริราช    ยานะ
5/1  
30 51166
    นายเมย์ภาวินท์    บุราณ
5/1  
31 51120
    นายภูมิพัฒน์    พูลสวัสดิ์
5/1  
32 51011
    นายศิริชาติ    บุตรดีขันธ์
5/1  
33 51552
    นายอชิระ    โนสัก
5/3  
34 51203
    น.ส.วรกานต์    มณีลดา
5/4  
35 53627
    นายวรภัทร    ปินชัย
5/6  
36 51204
    น.ส.นิชาวีร์    โสภิญญา
5/6  
37 51114
    นายวรวัช    วันเพ็ญ
5/6  
38 51074
    นายวสุพล    เค้าฝาย
5/6  
39 51058
    นายภูธิต    ไชยวงค์
5/6  
40 51247
    นายวาเม    สิงหพันธุ์
5/5  
41 50923
    นายภูเบศ    รัตนวรรณี
5/5  
42 51338
    นายวรธนพ์    นุกาศ
5/4  
43 51254
    นายวรพล    แสงโรจน์
5/4  
44 50400
    นายศุภวัชร์    ดำชมทรัพย์
6/11  
45 50263
    นายสรรพสิน    ศรีกุณะ
6/10  
46 50024
    นายวรฤทธิ์    ขันพา
6/9  
47 50810
    นายภูรี    ปัญโญใหญ่
6/7  
48 50003
    นายสิทธิโชค    สุวรรณโยธี
6/5  
49 50647
    นายภูริช    มีสมโรจน์
6/4  
50 50453
    นายวสวิศว์    ชัมพูนทะ
6/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 50 คน