โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ล้านนาศึกษา (ม.ปลาย)      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : ครูกวิน นวลแก้ว   
สถานที่เรียน :  เรือนแก้ว (ชั้น 2)   วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 20:12:56 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51705
    น.ส.ธัญชนก    จันต๊ะพิงค์
4/2  
2 52294
    นายอคร    อนุตรานุสรณ์
4/17  
3 51775
    น.ส.ทิพย์ญาณสิริ    มรกตวิจิตรการ
4/17  
4 52422
    นายปัณณวิชญ์    เลื่อมใจหาญ
4/15  
5 52258
    นายนรวิชญ์    จันทร์พุธ
4/15  
6 52191
    นายตฤณภณ    ไชยมงคล
4/13  
7 52062
    นายชญาพล    ศรีวิชัย
4/10  
8 51803
    น.ส.ศุภาวรรณ    ชัยราชา
4/3  
9 51853
    น.ส.ศุภวดี    แซ่อึ้ง
4/2  
10 51823
    น.ส.โลมา    รอดจิตต์
4/2  
11 53999
    น.ส.เมษินี    ชอบจิต
5/10  
12 53949
    นายพงศ์ภวัน    ณรงค์จันชัย
5/10  
13 53876
    น.ส.จุฑาทิพย์    อำภัย
5/10  
14 53805
    น.ส.ปพิชญา    พงษ์ศิริ
5/10  
15 51326
    น.ส.ปิยธิดา    กิ่งแก้ว
5/10  
16 51184
    น.ส.อภิญญา    อินปั๋น
5/10  
17 51144
    น.ส.เบญญาภา    ชำนาญยา
5/6  
18 54027
    น.ส.ทิพย์อาภา    ชัยวงค์แก้ว
5/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 18 คน