โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ท่องโลกอนิเมะ      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูเกศินี เทพทอง   
สถานที่เรียน :  ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น (241)   วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 08:17:09 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54658
    ด.ช.พงศ์เพียร    ห่างสูงเนิน
1/1  
2 53795
    ด.ญ.ณิชาดา    จินาการ
2/9  
3 53827
    ด.ญ.รวิสรา    ไทยทัตกุล
2/9  
4 53882
    ด.ช.สุรชัช    เชียงทอง
2/9  
5 53908
    ด.ญ.บุญณดา    มูลอินต๊ะ
2/9  
6 53917
    ด.ช.ทินภัทร    ทินกร ณ อยุธยา
2/9  
7 53983
    ด.ญ.ธนาภัทร์    เพชรนิล
2/9  
8 53913
    ด.ญ.ปรีชาญาดา    คำรินทร์
2/11  
9 53960
    ด.ญ.พัทธนันท์    ศรีภิรมย์
2/11  
10 53762
    ด.ญ.จิรสุดา    หล้าปาวงศ์
2/9  
11 53704
    ด.ญ.อริสรา    สุกิจประภานนท์
2/9  
12 53351
    ด.ช.วชรชัย    ใฝคำ
2/6  
13 53418
    ด.ช.กัณปศิษฐ์    สัยพันธุ์
2/6  
14 53455
    ด.ช.ศุภวิชญ์    ชัยพันธุ์
2/6  
15 53696
    ด.ญ.กานต์พิชชา    นิลคง
2/6  
16 53860
    ด.ญ.กัญญ์วรา    พยุงกรพินธุ์
2/6  
17 53933
    ด.ช.เก่งกิจ    หวังสุนทร
2/6  
18 54069
    ด.ญ.จิรัชญา    วงค์คำมูล
2/6  
19 53563
    ด.ญ.หทัยภัทร    ปัญญาจักร์
2/9  
20 53084
    ด.ช.ศุภกฤษ์    ทิพย์เดโช
3/9  
21 52794
    ด.ช.ภูวนัส    วิริญานนท์
3/9  
22 52783
    ด.ช.ริชชขวัญ    หมื่นณรงค์
3/9  
23 52586
    ด.ช.ณัฐดนย์    ปัญญาเเม
3/9  
24 52875
    ด.ช.มนภัทร    มีนาค
3/8  
25 52734
    ด.ช.ภาวัต    เชาว์ไว
3/8  
26 52774
    ด.ช.ชยพล    ปันทะนา
3/7  
27 53098
    ด.ญ.อิศรัญญา    จิตรสกุล
3/6  
28 52988
    ด.ญ.พิมพ์จิรัชยา    อุดมศุภกานต์
3/6  
29 52899
    ด.ญ.ธนวรรณ    สุภาชาติ
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 29 คน