โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Road to geography olympiad .      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูขวัญชนก นันตาวิวัฒน์   
สถานที่เรียน :  ห้องศูนย์สังคมศึกษา (724)   วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 08:16:05 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51950
    นายต่อตระกูล    คำภีระ
4/3  
2 51763
    นายทินภัทร    แสงรัตน์
4/6  
3 51610
    นายธนัท    จักรฤทธิพงศ์
5/8  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 3 คน