โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ติววิทย์      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูนิตยา ศรีสุวรรณ์   
สถานที่เรียน :  อาคาร 3 ห้อง 322   วันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 21:31:20 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53364
    ด.ญ.พรรณวรท    ยาวิชัย
2/7  
2 54085
    ด.ญ.ลักขิกา    ใจสดใส
2/10  
3 54060
    ด.ญ.ศศิกร    ธเนศวร
2/10  
4 54004
    ด.ช.เมธาสิทธิ์    วรุณพงศ์ปกรณ์
2/10  
5 53962
    ด.ญ.ปวริศา    สุภานุสร
2/10  
6 53950
    ด.ญ.รสริน    ปิ่นทอง
2/10  
7 53858
    ด.ญ.กรภัทร    สุวรรณพงษ์
2/10  
8 53781
    ด.ญ.ธัญวรัตม์    แซ่ยี
2/10  
9 53560
    ด.ญ.ภัตกัณฐ์ษญา    ปัญญาวัฒน์ธนกุล
2/10  
10 53551
    ด.ญ.ณัฏฐ์ฑิภา    จุ่มแก้ว
2/10  
11 53522
    ด.ญ.ณัฐชยา    ถารียะ
2/7  
12 53734
    ด.ญ.ณรัณกร    ทองอุ่น
2/7  
13 53486
    ด.ช.ภากร    วิญญายอง
2/9  
14 53490
    ด.ช.อัครภูมิ    จันทร์หอม
2/9  
15 53544
    ด.ช.วรธน    โตสิงหราช
2/9  
16 53989
    ด.ญ.พิชามญชุ์    แสนยศ
2/9  
17 52804
    ด.ญ.ปัณฑา    บัวเสน
3/10  
18 52752
    ด.ญ.ทักษอร    พิมพ์สมาน
3/10  
19 52643
    ด.ช.พงศ์ธร    วิพุธพงษ์
3/10  
20 52612
    ด.ช.กฤษณ์    จาวขจร
3/10  
21 52607
    ด.ช.กรภัทร์    เพ็งหิรัญ
3/10  
22 52597
    ด.ช.กิตติพัฒน์    ไชยลา
3/10  
23 52596
    ด.ญ.กันฐ์ฤทัย    ประทุมเทา
3/10  
24 53040
    ด.ญ.สมิตานันท์    แก้วมา
3/9  
25 52806
    ด.ช.นาวา    หลิวติกุล
3/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน