โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ดาราศาสตร์      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นายไกรศร จองมูลสุข   
สถานที่เรียน :  โดมอาคาร 2 , ห้องดาวเทียม    วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 21:54:56 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54162
    ด.ญ.ศุภิสรา    วงศ์ปัญญา
1/7  
2 54703
    ด.ญ.เพชรลดา    เพชรอภิสาร
1/10  
3 54699
    ด.ญ.ธัญชนิต    ปาระดี
1/10  
4 54646
    ด.ญ.ณัฐณิชา    ทาวงค์
1/10  
5 54600
    ด.ญ.นภสร    วงค์นิธิกุล
1/10  
6 54514
    ด.ญ.รัตนาภรณ์    กันทะ
1/10  
7 54486
    ด.ญ.สุธีรา    แซ่เล้า
1/10  
8 54174
    ด.ญ.โชติกา    สุรเดชนนทกุล
1/10  
9 53996
    ด.ช.ธีรภัทร    สุภา
2/13  
10 53715
    ด.ญ.ปรางวรินทร์    อินแหลง
2/13  
11 53697
    ด.ช.รณยุทธ    วงศ์จีโน
2/13  
12 53690
    ด.ญ.ณัฐธยาน์    บุญญาเลิศกีรติกุล
2/9  
13 53466
    ด.ญ.ชนิดาภา    คำนิมิตร
2/9  
14 53956
    ด.ช.ภาณุวีร์    คุณนา
2/8  
15 53485
    ด.ญ.สุภาวรัตน์    ขวัญคีรี
2/8  
16 53231
    ด.ญ.นันทรัตน์    รักปัญญา
3/6  
17 53228
    ด.ญ.ณลานนา    สุตันตานนท์
3/6  
18 53032
    ด.ช.พุฒิพงศ์    พฤกษาอารักษ์
3/6  
19 53013
    ด.ญ.รมิตานันท์    คงทัน
3/6  
20 53001
    ด.ญ.ปภัสสร    ด้วงเงิน
3/6  
21 52996
    ด.ญ.สุกัญญา    วิกิจสร้างสรรค์
3/6  
22 52993
    ด.ญ.พิชญาภา    มะโนสันต์
3/6  
23 52862
    ด.ญ.ภิชญา    กระโจมทอง
3/6  
24 53030
    ด.ช.พุฒิชัย    พฤกษาอารักษ์
3/3  
25 53297
    ด.ช.ชวภณ    อุดมศรี
3/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน