โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Envi YFR ยุวชนสร้างป่า      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูกัลยารัตน์ ก้อนแก้ว   
สถานที่เรียน :  ห้องเรียนสีเขียวและห้องแผนงาน   วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 08:14:50 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54618
    น.ส.ภัทรภร    ศรีนวล
4/17  
2 51754
    นายธนภัทร    ชมภูปิน
4/6  
3 51812
    น.ส.ธัญญาศิริ    กันธา
4/6  
4 52125
    น.ส.ศุกลภัทร    จอมขันเงิน
4/6  
5 52176
    นายธีรภัทร์    คำรินทร์
4/6  
6 54336
    น.ส.วรารัตน์    มนแก้ว
4/6  
7 54749
    นายมีตังค์    สีตลาภินันท์
4/13  
8 51755
    น.ส.กนกพิชญ์    จริยา
4/17  
9 51946
    น.ส.ธนัญญา    ชัยวงศ์
4/17  
10 52266
    น.ส.ดลชา    การเจริญ
4/17  
11 54334
    น.ส.รินรชา    พิมมะ
4/17  
12 51718
    นายธนภูมิ    ดวงแสง
4/6  
13 51717
    น.ส.จิดาภา    ใจอินต๊ะ
4/6  
14 54344
    น.ส.พิชญธิดา    ชัยยากูล
4/2  
15 51736
    น.ส.กวิสรา    สุทธคำ
4/1  
16 52032
    น.ส.วนัชพร    ชนะอินทร์
4/1  
17 54745
    นายจตุธัช    แย้มบุบผา
4/1  
18 51689
    น.ส.ธันยมัย    สารินจา
4/2  
19 51748
    น.ส.ญาณินท์    เมืองอินทร์
4/2  
20 51751
    น.ส.วรัญญา    นามเทพ
4/2  
21 51821
    น.ส.กฤษณา    คำพุทธ
4/2  
22 51869
    น.ส.ชนมณี    ผาสุก
4/2  
23 51908
    น.ส.ศตพร    รินทะกะ
4/2  
24 52119
    น.ส.สุชานันท์    สุวรรณไพโรจน์
4/2  
25 52165
    น.ส.ปวริศา    วราสินธ์
4/2  
26 51302
    น.ส.ยุวันดา    เครือใจ
5/17  
27 51243
    น.ส.ชนัดดา    ทวีผล
5/17  
28 51048
    นายภูดิศ    พานอ่อนตา
5/17  
29 50980
    น.ส.พิชฌาน์สินี    เสือวัน
5/17  
30 50963
    นายชลณะศิลป์    การสุทธิวิวัฒน์
5/17  
31 50753
    น.ส.ณัฏฐณิชา    ขันทศร
5/17  
32 53638
    น.ส.ณัชชารีย์    เลิศธัญอนันต์
5/15  
33 51333
    น.ส.อาวีวา    เกียท
5/15  
34 51107
    น.ส.ณัชชา    ชัมพูนทะ
5/9  
35 51308
    น.ส.เอกนารี    สิทธิมงคล
5/17  
36 51376
    น.ส.รวินท์นิภา    ธงนาค
5/17  
37 51425
    น.ส.นันทัชพร    จันทร์วัง
5/17  
38 54050
    น.ส.อัฐภิญญา    จันทรศาสตร์
5/17  
39 53969
    น.ส.ปุญชรัศมิ์    อิ่นแก้ว
5/17  
40 53896
    นายชนธัญ    คงอยู่
5/17  
41 53592
    น.ส.ทิพาวดี    ธีระวาทิน
5/17  
42 53584
    น.ส.พิงค์นรารัตน์    ขัดผาบ
5/17  
43 53570
    น.ส.ธิดาพิชัย    ไกรถาวร
5/17  
44 51662
    น.ส.ปิยะรัตน์    เจตะวัน
5/17  
45 51563
    น.ส.พีรดา    ปรารภกุล
5/17  
46 51481
    น.ส.ปาณิศา    ไชโย
5/17  
47 54022
    นายณัฐภูมิ    บุญรัตน์
5/5  
48 53801
    น.ส.ปุณยนุช    เหน่คำ
5/5  
49 51578
    น.ส.ชลิตา    ใจเป็ง
5/5  
50 51024
    น.ส.ภรณ์พันธุ์    ทองอ่ำ
5/3  
51 50991
    น.ส.ณัฐณิชา    มะโนรมย์
5/3  
52 53702
    น.ส.อัจฉราพร    วังอุทัยศรี
5/1  
53 53695
    น.ส.ธีร์จุฑา    หวลกาพย์
5/1  
54 51623
    นายคมชาญ    กุลสุวรรณ์
5/1  
55 51591
    นายนราวิชญ์    กันทะสอน
5/1  
56 51560
    นายสุรเศรษฐ์    สุนทรรัตน์
5/1  
57 51289
    น.ส.ศตพร    จริงไธสง
5/1  
58 51176
    น.ส.มานาพร    กันธิพันธิ์
5/1  
59 51061
    น.ส.ณัฏฐณิชา    ตาน้อย
5/3  
60 51263
    น.ส.ช่อผกา    ทาเปียง
5/3  
61 54053
    น.ส.อรปรียา    เพ็ญงาม
5/3  
62 53634
    น.ส.ปวัณรัตน์    กุณา
5/3  
63 53625
    น.ส.อิสรีย์    อุบลวรรณศักดิ์
5/3  
64 51680
    น.ส.ธัญวรัตม์    แก้วมณี
5/3  
65 51598
    นายณฐกร    พลหินกอง
5/3  
66 51577
    น.ส.กันตา    ขันธะชมภู
5/3  
67 51490
    น.ส.กชพร    สิงห์คำ
5/3  
68 51328
    น.ส.พิมรดา    บรรณารักษ์
5/3  
69 51293
    น.ส.ณิชา    ชัยเลิศ
5/3  
70 51126
    นายปิยวัฒน์    อามกันทา
5/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 70 คน