โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Learning English via Language Games      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : ครูมานพ พิชยศ   
สถานที่เรียน :  ห้อง 1046 ชั้น 3 อาคาร 10 และห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ ชั้น 1 อาคาร 2   วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 18:04:02 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54735
    นายธนดล    โลหะพูนตระกูล
4/2  
2 52272
    นายพิชญ์พิสุทธิ์    ใจวีระวัฒนา
4/15  
3 52271
    น.ส.พิชญ์ชญานิษฐ์    ใจวีระวัฒนา
4/15  
4 51709
    นายชนกันต์    ภูมูล
4/15  
5 54330
    น.ส.ชนัญธิดา    คำเพชร
4/11  
6 52404
    น.ส.อภิชญา    แก้วมณีกรณ์
4/11  
7 52174
    นายณัฐสิทธิ์    จันต๊ะตึง
4/11  
8 54394
    นายตนุภัทร    ศิริอางค์
4/10  
9 52167
    นายปภังกร    วรรณทาตระกูล
4/10  
10 51981
    นายนาโน    ซาคาโมโต
4/8  
11 54572
    น.ส.วชิรญาณ์    ปวนหนอง
4/6  
12 52036
    น.ส.ทักษพร    กลิ่นศิริ
4/6  
13 52035
    น.ส.พิมพัชชา    นาละต๊ะ
4/6  
14 52033
    น.ส.กรัญญา    สุวาท
4/6  
15 52031
    น.ส.ณัฎฐนิชา    โตวิเชียร
4/6  
16 54328
    นายศิระเดช    โสฬสจินดา
4/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 16 คน