โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ประวัติศาสตร์ล้านนา      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นางยุพิน บัวลา​แก้ว​   
สถานที่เรียน :  อาคาร5   วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 08:13:21 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54273
    ด.ญ.รัตน์รดา    สอาดสุด
1/3  
2 54472
    ด.ญ.ศดานันท์    อินนุ่มพันธุ์
1/15  
3 54644
    ด.ญ.นวรัตน์    แสนภิบาล
1/12  
4 54628
    ด.ช.ธรรศกร    ตันปุละ
1/12  
5 54598
    ด.ญ.สโรชา    ไชยวุฒิ
1/12  
6 54383
    ด.ช.พชรดนัย    อุ่นเรือน
1/12  
7 54185
    ด.ญ.ณัฐสุดา    ฟองคำ
1/12  
8 54677
    ด.ญ.ตรีทิพยนิภา    พูลสวัสดิ์
1/10  
9 54136
    ด.ญ.กัญญาณัฐ    อ้ายเกี๋ยง
1/8  
10 54287
    ด.ญ.สริตา    จินดาหลวง
1/4  
11 54525
    5452554525    54525
1/15  
12 54541
    ด.ช.นภัสชัย    ใจหล้า
1/4  
13 54319
    ด.ช.ศุภกิตติ์    ศรีวิชัย
1/5  
14 54397
    ด.ญ.ฉัตรธิดา    ยศถานี
1/5  
15 54503
    ด.ช.มนัสวิน    พัฒน์ธนานนท์
1/6  
16 53429
    ด.ช.ณฐกร    แสวงผล
2/6  
17 53934
    ด.ช.ภัทรพล    นามวรรณ์
2/6  
18 53420
    ด.ช.ศุภวิชญ์    สัจจวิโส
2/7  
19 53739
    ด.ช.ปรรณ    พบประเสริฐ
2/10  
20 53987
    ด.ช.โชติ    ชัยดวง
2/13  
21 53924
    ด.ช.ฐากูร    ทองจิตต์
2/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 21 คน