โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  DPST & DPSTE @ YRC      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูศรายุทธ วิริยะคุณานันท์ , ครูวัชราพร ฉลาด , ครูพิมลพร แสนสุรินทร์ , ครูกรรณิการ์ แดงหม่อง   
สถานที่เรียน :  ห้องศูนย์โครงการ พสวท. (ห้อง 411)   วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 15:19:15 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54116
    น.ส.ธารพฤกษา    เสาวภาคย์
4/8  
2 51952
    นายวรกันต์    ไชยอุปละ
4/8  
3 52011
    นายปารมี    ปันผสม
4/8  
4 52018
    นายณภัทร    จีนาราช
4/8  
5 52019
    น.ส.ปวีณ์ธิดา     ดาทอง
4/8  
6 52043
    นายภูมิเมศ    กันชัย
4/8  
7 52148
    น.ส.ศิโรรัตน์    ขันทะจักร์
4/8  
8 52276
    น.ส.นัชชา    กันธะ
4/8  
9 yrc4006
    น.ส.ญดาพร    แก้วยอดดี
4/8  
10 54111
    น.ส.เมธาพร    แสงคำ
4/8  
11 54112
    นายชนกันต์    จันทร์หอม
4/8  
12 54113
    น.ส.วรัญญา    วิเศษธร
4/8  
13 54114
    น.ส.พัชริญา    ขอดแก้ว
4/8  
14 54115
    น.ส.ปวริศา    ราชพลีสิงห์
4/8  
15 51951
    น.ส.ขวัญชนก    สมทัศน์
4/8  
16 51943
    น.ส.ไม้ผิว    แมบจันทึก
4/8  
17 51935
    น.ส.วรินลดา    เกียรติชวัลรัตน์
4/8  
18 51687
    น.ส.ณัฐธยาน์    ศักดิสกุลพงษ์
4/8  
19 51693
    น.ส.ปริญ    พบประเสริฐ
4/8  
20 51698
    นายภาณุพัฒน์    จันทร์แก้ว
4/8  
21 51699
    นายภูมินทร์    ทาปัน
4/8  
22 51703
    น.ส.ล้านนา    อินต๊ะยศ
4/8  
23 51737
    นายภูดนัย    ปินตาสม
4/8  
24 51738
    นายปิยพัชร์    เลียวเลิศวงศ์
4/8  
25 51756
    น.ส.ภูษิตา    มณียะ
4/8  
26 51906
    นายอลงกรณ์    เจิ้ง
4/8  
27 51900
    นายภัคศรัณย์    จันทรา
4/8  
28 51895
    น.ส.ฐิติณัฏฐ์    กันไชยต๊ะ
4/8  
29 51820
    น.ส.ปริยากร    แสงพิชัย
4/8  
30 51815
    น.ส.ฐิติกาญจน์    บริรักษ์
4/8  
31 51761
    นายกันตธี    ใจแก้ว
4/8  
32 51346
    น.ส.ธนพร    ทาระแก้ว
5/8  
33 51502
    นายณัฐพงษ์    กาวิชัย
5/8  
34 51611
    น.ส.อโรชา    อุ่นแก้ว
5/8  
35 51631
    น.ส.ชฎาภา    ประจำชอบ
5/8  
36 51645
    น.ส.ณัฐนันท์    กฤตธนานันท์
5/8  
37 51661
    น.ส.ภัทรนันท์    เวียงแก้ว
5/8  
38 53613
    น.ส.ศศิธร    วรรณสุ
5/8  
39 53614
    น.ส.ปาริตา    สุขปา
5/8  
40 53615
    น.ส.อักษราภัค    รู้ทำนอง
5/8  
41 53616
    น.ส.กุลิสรา    สิงห์หล้า
5/8  
42 51259
    น.ส.กฤตพร    เขียวคำ
5/8  
43 51218
    น.ส.กิ่งกาญจน์    รัตนพงษ์
5/8  
44 50926
    นายสรวัชญ์    อุทัศ
5/8  
45 50958
    น.ส.กัลญาวัฒน์    แสนใจ
5/8  
46 50989
    นายโภคิน    บุญเรือง
5/8  
47 51017
    นายไอศูรย์    ศักดิสกุลพงษ์
5/8  
48 51023
    น.ส.ภารุจีร์    พันตา
5/8  
49 51028
    น.ส.โชติกา    โชติชัยพิบูล
5/8  
50 51029
    น.ส.วชิรญาณ์    เจียมสงวนวงค์
5/8  
51 51038
    น.ส.ธนพร    พรมใจดี
5/8  
52 51109
    นายปุณยวัจน์    ลี้สกุลรักษ์
5/8  
53 51139
    นายกันตพงศ์    กันโท
5/8  
54 53619
    น.ส.นารา    หัสวรินทร์
5/8  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 54 คน