โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Fittness ม.ปลาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ทศพล สุภาหาญ   
สถานที่เรียน :  อาคาร13 ห้องFittness   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:38:55 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52028
    นายวรพล    ทารัตน์
4/1  
2 52149
    นายอานนท์    กว้างนอก
4/10  
3 52288
    นายอินทรนนท์    สัมฤทธิ์
4/10  
4 54335
    นายสิริธนพัฒน์    จันทร์ดวง
4/10  
5 52042
    นายจิรภัทร    กันทวงค์
4/11  
6 52106
    นายวีระพงศ์    พลโยธี
4/11  
7 52185
    นายทักษ์ดนัย    สังฆบุญ
4/11  
8 52269
    นายธนวิชญ์    ป้องญาติ
4/15  
9 51826
    น.ส.ศิรตญา    เจนรถา
4/16  
10 54791
    น.ส.ดุจดวงใจ    จันทบุตร
4/16  
11 52114
    นายธีธัช    จันทรศานติ
4/10  
12 52091
    นายสุกฤษฎ์    กรรณิกา
4/10  
13 51917
    นายณฐนัท    ตันสงวน
4/10  
14 51740
    นายธนัท    สมเขื่อน
4/6  
15 52023
    นายกฤตภัค    ถมยา
4/6  
16 52157
    นายศศิสุกิจจ์    วงค์เสือ
4/6  
17 51806
    นายเตชินท์    เสาร์ทอน
4/7  
18 51934
    น.ส.ธัณวรัตน์    จำเริญวงศ์
4/7  
19 52228
    นายภูตะวัน    ตานะ
4/7  
20 52500
    นายบัญญวัต    ฐิติตานนท์
4/7  
21 51852
    น.ส.เบญจลักษณ์    แก้วธิ
4/9  
22 51916
    นายกิตติภณ    บัวเรือง
4/10  
23 51472
    น.ส.ไพลิน    วังนิยม
5/12  
24 51512
    น.ส.จรินทร    แท่นมณี
5/12  
25 53589
    นายชวัลวิทย์    ชัยยาศรี
5/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน