โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/9      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : นางสุทธีวรรณ ใจสันติ , นายวรวัฒน์ ธรรมวงค์   
สถานที่เรียน :  1228   วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 17:30:49 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50005
    นายชนภัทร    เสวันตุ่น
6/9  
2 52813
    นายวิทวินท์    คำแก้ว
6/9  
3 53158
    น.ส.ณภัชนันท์    ลาเสือ
6/9  
4 53159
    น.ส.ศิรัญญิการ์    จินะใจ
6/9  
5 53165
    น.ส.ณัฐณิชา    ฤทัยสวรรค์
6/9  
6 53166
    น.ส.ภัคจิรา    ชัยเมืองใจ
6/9  
7 53170
    น.ส.ธนพร    โสมิญะ
6/9  
8 53174
    น.ส.กฤตพร    คมขัน
6/9  
9 53176
    นายจ๋อมเมือง    -
6/9  
10 53191
    5319153191    น.ส.
6/9  
11 53225
    น.ส.ณัฏฐณิชา    เมืองใจ
6/9  
12 53226
    น.ส.ชลพรรษา    เหล่าพุธทา
6/9  
13 53247
    น.ส.ฐิตินันท์    ปันดี
6/9  
14 53251
    น.ส.สานฝัน    จันทร์สกุล
6/9  
15 53259
    น.ส.ทิตติยา    การักษ์
6/9  
16 53268
    น.ส.พันธุ์ทิพย์    สิริภูริภัค
6/9  
17 52630
    น.ส.วิชญาดา    วุฒิเสน
6/9  
18 50896
    น.ส.ภูริชญา    สุทัศนรักษ์
6/9  
19 50839
    นายจิรกิตต์    อรรถอิทธิรุจน์
6/9  
20 50006
    น.ส.ศรัณย์รพี    เหล็กยอง
6/9  
21 50201
    น.ส.ชัญญานุช    บุตรต๋า
6/9  
22 50241
    น.ส.ธนพร    ใจเงิน
6/9  
23 50245
    นายปรมาจารย์    นาคมีศรี
6/9  
24 50520
    น.ส.ชนกนันท์    แท่นดี
6/9  
25 50643
    นายภูบดี​    มณี​ยะ
6/9  
26 50661
    นายบูรพัฒน์    ถาอินทร์
6/9  
27 50700
    5070050700    นาย
6/9  
28 50743
    น.ส.กีรติกาญจน์    สุวรรณพงษ์
6/9  
29 50770
    น.ส.ณัฐณิชา    คงประยูร
6/9  
30 50789
    น.ส.ภูริชา    กัณฑสิมาธิติ
6/9  
31 50790
    น.ส.สุพิชฌาย์    วรกุล
6/9  
32 50806
    น.ส.ลยาวีร์    กัลยาวีร์
6/9  
33 50809
    นายจิณณวัทย์    ทิพยะ
6/9  
34 50825
    น.ส.สุชญา    เซี่ยงวงษ์
6/9  
35 53276
    น.ส.สุภารัตน์    เผือกพันธ์
6/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 35 คน