โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ประวัติศาสตร์บนแผ่นฟิล์ม      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูศศิธร สุริยา,ครูจิรสุดา ธรรมรังศี   
สถานที่เรียน :  อาคาร 7 ห้อง 723   วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 15:20:31 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54656
    ด.ญ.เกตุวาริญทร์    เป็งจันทร์
1/9  
2 54781
    ด.ญ.พิชญธิดา    สมใจ
1/15  
3 54578
    ด.ช.ชิษณุพงศ์    กาละ
1/15  
4 54164
    ด.ญ.ศิรชา    โชติชัยพิบูล
1/15  
5 54143
    ด.ญ.ญาณัจฉรา    สายปัญญาใย
1/15  
6 54127
    ด.ช.ธนวัฒน์    ศิริจันทร์
1/15  
7 53567
    ด.ญ.กัลยารัตน์    ร้อยจันทร์
2/11  
8 53710
    ด.ช.อริย์ธัช    เขตบูรณ์
2/11  
9 53741
    ด.ญ.ลฎาภา    กองแก้ว
2/11  
10 53774
    ด.ญ.พลอยใส    กฤตนูปัณณวัฒน์
2/11  
11 53884
    ด.ช.คชภพ    ทิพย์วิชัย
2/11  
12 54029
    ด.ช.ภวินท์    รสชื่น
2/11  
13 53753
    ด.ญ.กนกกร    สำราญอินทร์
2/14  
14 53564
    ด.ช.ศิรวิทย์    ยาวิชัย
2/11  
15 53525
    ด.ช.กฤตภาส    อมรชีวิน
2/11  
16 53419
    ด.ญ.ปิยะวรรณ    โตเขียว
2/5  
17 53438
    ด.ญ.ชนิดาภา    ดวงแก้ว
2/5  
18 53448
    ด.ญ.ธีราภรณ์    มีแก้ว
2/5  
19 54003
    ด.ช.จันผา    รูปขจร
2/7  
20 53361
    ด.ญ.กุลกานต์    สุดเสน่ห์
2/8  
21 53993
    ด.ญ.ลภัสรดา    หิริรักษ์วัฒนกิจ
2/15  
22 53445
    ด.ญ.ณัฎฐณิชา    จันทร์สะอาด
2/8  
23 53493
    ด.ช.สุธิภัทร    ชาติทอง
2/11  
24 53475
    ด.ช.คณพศ    สมหลวง
2/11  
25 53413
    ด.ช.สุรสีห์    ขำสงค์
2/11  
26 53832
    ด.ญ.เปมิกา    กัลยาณมิตร
2/8  
27 54079
    ด.ญ.กรมณฐกร    เรือนงาม
2/8  
28 53976
    ด.ญ.นรีรัตน์    โฉมนิธิตรานนท์
2/8  
29 52765
    ด.ญ.ชมพูเนกข์    กิตติเจริญวิทย์
3/7  
30 53053
    ด.ช.สุวิจักขณ์    สะเภาคำ
3/13  
31 53015
    ด.ญ.จิรัชยาภรณ์    ยันต์วิเศษ
3/13  
32 52954
    ด.ญ.ชิดดวงใจ    วังทะพันธ์
3/13  
33 52946
    ด.ญ.ณัฐวศา    งามสมมนต์
3/13  
34 52894
    ด.ญ.กชวรรณ    ลุงช่วย
3/13  
35 52859
    ด.ญ.มนสิชา    พรมลา
3/13  
36 53096
    ด.ญ.มุกตะวัน    เจนชัย
3/7  
37 52901
    ด.ญ.กมลนัทธ์    มูลหล้า
3/7  
38 52865
    ด.ญ.กชกร    พระคงสินธุ์
3/7  
39 52663
    ด.ญ.สุรัชดาพร    รักประชา
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 39 คน