โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  วัฒนธรรมเกาหลี      ระดับชั้น  : ม. 5
ครูที่ปรึกษา : ครูจินตรา ร่มโพธิ์   
สถานที่เรียน :  อาคาร 7 ห้อง 721   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:35:33 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51096
    น.ส.จันทกานต์    คุณคง
5/1  
2 53633
    น.ส.ศิริรัตน์    ใจมูล
5/11  
3 54055
    น.ส.รุจิรา    จันทะวงค์
5/11  
4 51117
    น.ส.อารดา    ทิพยาวงศ์
5/13  
5 51137
    น.ส.ภัททิยา    อธิวาส
5/13  
6 51186
    น.ส.ธันยชนก    สุวรรณลัย
5/13  
7 51237
    น.ส.กชพร    ซ้อนพุฒ
5/13  
8 51274
    น.ส.ธิดารัตน์    ใจปัน
5/13  
9 51365
    น.ส.เพชรทวี    จอมแสง
5/13  
10 51938
    น.ส.กมลลักษณ์    แสงสุธีสถิต
5/13  
11 53624
    น.ส.อิซาเบลล่า มาริสสา    สเตซี่
5/13  
12 53598
    น.ส.ณัชชา    ศรีสุนันทา
5/11  
13 53576
    น.ส.ชโนทัย    ณ นคร
5/11  
14 51147
    น.ส.ชารินีย์    จันทรยุทธ
5/1  
15 51589
    น.ส.กฤตยา    อุประวรรณา
5/1  
16 51054
    น.ส.ขวัญจิรา    คันธะวัง
5/7  
17 51142
    น.ส.ณัฐญาดา    มาแก้ว
5/7  
18 51250
    น.ส.ภัทรวีร์    ปัญญา
5/7  
19 51562
    น.ส.พิชยาภรณ์    ทำบุญ
5/7  
20 53565
    น.ส.ปรียาภรณ์    ใจคำวัง
5/7  
21 53729
    น.ส.บุญญาภรณ์    บูระสิทธิ์
5/7  
22 53759
    น.ส.นุจรี    มติวิวัฒน์
5/7  
23 51106
    น.ส.ชนัญชิดา    ขันพล
5/9  
24 53889
    น.ส.ธมนวรรณ    เด่นศรีประเสริฐ
5/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 คน