โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ ม.6/7      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูเชษ ศุภการกิตติกุล   
สถานที่เรียน :  อาคาร 4   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:34:02 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50036
    น.ส.มานิตา    เฟื่องเพียร
6/7  
2 50756
    น.ส.กมลชนก    วุฒิคุณ
6/7  
3 50731
    น.ส.ณภัทรดา    ศิรินาม
6/7  
4 50721
    น.ส.ธนัชพร    อุทรา
6/7  
5 50652
    นายอัศวิน    ชีวะพันธ์สมพงษ์
6/7  
6 50573
    น.ส.สรัลพร    สินทรัพย์
6/7  
7 50496
    น.ส.อริยะวรรณ    ประพฤติธรรม
6/7  
8 50471
    น.ส.อภิชณัฎฐ์    เขตสุวรรณ์
6/7  
9 50459
    น.ส.พิชญาภา    ศิริป้อม
6/7  
10 50441
    น.ส.ธัญจิรา    ทิมประเสริฐ
6/7  
11 50406
    น.ส.แพรวา    วันเที่ยง
6/7  
12 50373
    นายบุญฤทธิ์    บุญมา
6/7  
13 50262
    น.ส.บุณยาพร    เศรษฐรุ่งโรจน์
6/7  
14 50205
    น.ส.วรนิษฐ์    นันทิโชติวัฒน์
6/7  
15 50084
    นายปฏิพัทธ์    บุญมี
6/7  
16 50037
    น.ส.ธนัญชนก    พรหมวนิช
6/7  
17 50760
    นายนัฐพงษ์    กวงแหวน
6/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 17 คน