โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  The Art of living      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูวิลาวัลย์ เทพจักร   
สถานที่เรียน :  ตึกยุพราช   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:33:13 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 0 คน