โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  แฮปปี้วันศุกร์ 星期五快乐!      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูบานเย็น นิภาสนราดร , ครูอมรพรรณ มูลหล้า   
สถานที่เรียน :  ห้องศูนย์ภาษาจีน   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:32:30 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51851
    น.ส.พิมพ์พิชญา    ใจจิตร
4/7  
2 52216
    นายฌัลล์    ไพจิตรกาญจนกุล
4/14  
3 52223
    น.ส.ชนิกานต์    อูปสาร
4/14  
4 52238
    น.ส.ชมภูภูพิงค์    พุทธอารีย์วงศ์
4/14  
5 52274
    น.ส.ภิญญาพัชญ์    ภิญโญจิตร
4/14  
6 52280
    นายวันไชย    ขันมั่น
4/14  
7 52383
    น.ส.พัชร์ธมน    อธิกุลพิสิฐ
4/14  
8 52396
    น.ส.ชนม์ชนก    เยี่ยมยนต์
4/14  
9 52414
    น.ส.จิรราภา    ใจทอง
4/14  
10 54327
    น.ส.ภูษณิศา    ปิ่นหย่า
4/14  
11 54340
    น.ส.ชนรดี    สิทธิศักดิ์
4/14  
12 51854
    น.ส.วรรษชล    วิเศษจุมพล
4/16  
13 52240
    น.ส.ณัชชา    ฮาวคำฟู
4/17  
14 52198
    น.ส.จิรัชยา    จันทร์หอม
4/14  
15 52192
    น.ส.ดารา    จองทุน
4/14  
16 51976
    น.ส.พิยดา    พงศ์กรกัมพล
4/7  
17 52026
    นายนนท์ปวิธ    ศรณ์เขื่อนแก้ว
4/7  
18 52233
    น.ส.เบญญาภา    โพสาราช
4/7  
19 52293
    นายวิวิศน์    ลำจวน
4/10  
20 52401
    นายวีรพงศ์    แซ่ลี้
4/11  
21 52006
    น.ส.ณัฐวรา    พงษ์เวโรจน์
4/12  
22 54465
    น.ส.ดนยา    ชัยวงษ์
4/13  
23 52183
    น.ส.ปราณณิชา    โสกันเกตุ
4/14  
24 52161
    นายวสิษฐ์พล    คุณสิทธิ์
4/14  
25 52115
    น.ส.พิริยากร    ดอนมูล
4/14  
26 52076
    น.ส.รัตนกาญจน์    จันทร์สิทธิชัย
4/14  
27 52013
    น.ส.ณัฏฐิกา    แก้วมณี
4/14  
28 53920
    น.ส.ณัฏฐพัชร    เจริญทรัพย์
5/14  
29 53790
    น.ส.ปริญญารัตน์    แสงหล้า
5/14  
30 51633
    น.ส.ณัฐมล    มีฉลาด
5/14  
31 51561
    น.ส.สุภาวิกา    นันทสุวรรณ
5/14  
32 51536
    น.ส.สิรินภา    วาณิชประดิษฐ์
5/14  
33 51398
    น.ส.วรชานันท์    กียะกูล
5/14  
34 51345
    น.ส.ภัทรมล    เรืองภูมิ
5/14  
35 51260
    น.ส.อรณิชา    สงวนพงษ์
5/14  
36 51180
    น.ส.ชนกนันท์    กตัญญู
5/14  
37 50964
    น.ส.อุสิชา    พิพัฒน์เจริญวงศ์
5/14  
38 54048
    น.ส.อินทิรา    ทุนสว่าง
5/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 38 คน