โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  FRANCE with FAROSE:ไกลบ้าน      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูสุวัฒน์ บุญเคลือบ, ครูไพริน นันทะเสน   
สถานที่เรียน :  ห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศส อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:31:54 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51875
    น.ส.บุณยาพร    พรมมินทร์
4/1  
2 53846
    นายพนธกร    ไชยโย
4/16  
3 52419
    นายปภังกร    เต็มวัน
4/14  
4 54392
    น.ส.จันทร์แจ้ง    แก้วกระจ่าง
4/13  
5 52475
    นายรัชชานนท์    ลุงต๊ะ
4/13  
6 52082
    นายวิชญ์พล    ศักดิ์เจริญ
4/13  
7 51979
    น.ส.กิ่งแก้ว    เอสันเทียะ
4/13  
8 51911
    น.ส.ธัญชนก    สุภา
4/13  
9 51731
    น.ส.แสนรัก    ยศแสนสุข
4/13  
10 54371
    น.ส.นิชานัน    สิงหนาท
4/11  
11 51749
    น.ส.ชลลดา    สวัสดี
4/3  
12 51903
    น.ส.ภัควลัญช์    เรืองสรณะรัตน์
4/3  
13 52399
    น.ส.กมลา    งัวผะ
4/7  
14 51968
    น.ส.เพชรดา    หมวกสังข์
4/9  
15 52014
    น.ส.สุสิตา    ทิพย์อุโมงค์
4/9  
16 52210
    น.ส.เอมิกา    สุปัญญา
4/10  
17 51980
    น.ส.บุณยานุช    สันต์สวัสดิ์
4/11  
18 51053
    น.ส.นพลอย    วงษ์สง่า เบคเกอร์
5/11  
19 54000
    น.ส.พัชรินทร์    แซ่หลี่
5/10  
20 51537
    น.ส.สุธานาถ    เสาร์แก้ว
5/10  
21 51271
    น.ส.ภัทรธิดา    วิทยาประภารัตน์
5/10  
22 51618
    น.ส.นิรชา    พิทักษ์
5/5  
23 51284
    น.ส.วิมพ์วิภา    กันทะ
5/5  
24 51278
    น.ส.ปภาดา    พึ่งประดิษฐ์
5/5  
25 51292
    น.ส.จิรัชญา    แก้วเรือน
5/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน