โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมโยธวาทิตและดนตรี ม.ปลาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย,ครูนพมาศ ไชยชมภู   
สถานที่เรียน :  ศูนย์การเรียนรู้โยธวาทิต เรือนช้างต้น   วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 15:17:56 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52050
    นายณภัทร    ชีวาวัฒนนันท์
4/12  
2 54324
    น.ส.พัชรวลัย    สื่อกระแสร์
4/14  
3 54655
    นายคเณศชนม์    สูญโย
4/12  
4 54349
    น.ส.ณัฐวรา    รอดบุญธรรม
4/12  
5 54339
    น.ส.พวงชมพู    เฟื่องฟูกิจการ
4/12  
6 52400
    น.ส.วริสรา    มูลสม
4/12  
7 52265
    นายธรรมภูมิ    รินแก้ว
4/12  
8 52207
    น.ส.กัญญรัตน์    สินธุชัย
4/12  
9 52074
    นายนพรัตน์    อินทวงศ์
4/12  
10 51339
    น.ส.พรชนก    เชียงพรหม
5/11  
11 51399
    น.ส.มินท์ตา    พิมพ์มีลาย
5/12  
12 51324
    น.ส.ธนัชภัค    ตันสุภายน
5/14  
13 53575
    นายสุธินันท์    ทาวัน
5/17  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 13 คน