โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมโยธวาทิตและดนตรี ม.ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย,ครูนพมาศ ไชยชมภู   
สถานที่เรียน :  ศูนย์การเรียนรู้โยธวาทิต เรือนช้างต้น   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:31:19 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54268
    ด.ญ.กิรณา    มโนกิตธนกร
1/3  
2 54586
    ด.ญ.ธัญญาทิพย์    ภิญโญ
1/11  
3 54222
    ด.ช.ธนิษฐ์    หล้าปวน
1/11  
4 54669
    ด.ญ.พันธนันท์    เขตสิทธิ
1/8  
5 54759
    ด.ช.ธนัท    ธรรมขันธ์
1/6  
6 54378
    ด.ช.ปรวัธน์    ศรีสุข
1/6  
7 54253
    ด.ช.พัฒนมงคล    ยาโน
1/6  
8 54776
    ด.ญ.ณัฐธิดา    เรือนเงิน
1/5  
9 54309
    ด.ช.พชพบ    พานแก้ว
1/5  
10 54266
    ด.ช.ภาสวีร์    บริคุต
1/4  
11 54277
    ด.ญ.กชกร    เมฆรุ่ง
1/3  
12 54274
    ด.ญ.ณัชวดี    เลิศสมพร
1/3  
13 53356
    ด.ช.ศุภสัณห์    อุตสาหปัน
2/12  
14 53650
    ด.ญ.วริสา    หว่านผล
2/6  
15 53387
    ด.ญ.พรกนก    สิงหธนากร
2/6  
16 53828
    ด.ช.ไตรรัตน์    เหลืองทอง
2/5  
17 53487
    ด.ญ.รมิตา    ขุนทอง
2/5  
18 53342
    ด.ญ.ฌานรัศม์    รัตนคีรี
2/5  
19 54097
    ด.ญ.หยกลีฬหา    พละภิญโญ
2/4  
20 53344
    ด.ช.ระพีภัทร์    ปันใจแก้ว
2/4  
21 53700
    ด.ญ.ปภาดา    ทัศนสุวรรณ
2/3  
22 53097
    ด.ญ.ภัทราภรณ์    มิ่งขวัญ
3/6  
23 53048
    ด.ช.ศกานต์    ตาวงค์
3/6  
24 53045
    ด.ช.กฤตเมธ    ศรีลา
3/5  
25 53035
    ด.ญ.ศิริวรรณ    ดวงมา
3/5  
26 52518
    ด.ช.ชวพล    ปรีชาเจิดศรี
3/5  
27 53020
    ด.ช.จิตรกร    ชัยยา
3/4  
28 52867
    ด.ช.ก้องภพ    สุวรรณา
3/4  
29 53296
    ด.ญ.สุพิชญนันท์    เมืองใจ
3/3  
30 52883
    ด.ช.ชัยวัฒน์    พินิจวงษ์
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 30 คน