โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมภาษาไทยพาเพลิน      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูสายรุ้ง บุญเป็ง   
สถานที่เรียน :  อาคาร 10   วันที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 02:43:28 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52211
    นายชลธิศ    บุญมาปะ
4/1  
2 54711
    น.ส.ธัญวรัตน์    แสงเอื้อย
4/7  
3 54710
    น.ส.อชิรญา    ทองจินดา
4/7  
4 54322
    น.ส.พรปวีณ์    เดชชิต
4/7  
5 51774
    น.ส.ปานชีวา    ยำ
4/7  
6 52069
    น.ส.ชญานิศ    ชัยเทพ
4/6  
7 51430
    5143051430    นาย
5/14  
8 51559
    น.ส.พิชชนันต์    อันติมานนท์
5/14  
9 51568
    น.ส.ศุกลภัทร    ด่านประเสริฐชัย
5/14  
10 53605
    นายไทยสรรค์    ไม่มีชื่อสกุล
5/14  
11 53782
    น.ส.พิชญา    พูดซื่อ
5/14  
12 54015
    น.ส.วรวลัญช์    เจริญศรี
5/14  
13 54036
    น.ส.กนกพร    ดวงแสง
5/14  
14 53988
    นายปราชญ์    วิลาวัลย์
5/15  
15 51300
    น.ส.กนกวรรณ    อุดมวิชัยกร
5/14  
16 51257
    น.ส.อชิรญาณ์    โยธามาตย์
5/14  
17 50932
    น.ส.ณิชาภัทร    อาสาหม้อ
5/14  
18 51181
    นายสุรัชชธิเบศร์    ทะลอมคำ
5/5  
19 50946
    น.ส.ฟ้าใหม่    คงกฤตยานุกุล
5/6  
20 51009
    น.ส.มัลลิกา    จันทาพูน
5/6  
21 51330
    น.ส.ขวัญข้าว    ดวงจันทร์
5/12  
22 51344
    นายอนุภาพ    พูลทาจักร์
5/12  
23 51395
    นายณัฐชนน    สุวรรณ์
5/12  
24 51520
    น.ส.บุญฑริกา    คำอยู่
5/13  
25 51647
    น.ส.อโณชา    ผิวทองงาม
5/13  
26 54014
    น.ส.ชัญญา    กอบธรรม
5/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 26 คน