โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  A-Math      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูอภิณห์ภัศ ก๋าอิน   
สถานที่เรียน :  ห้อง 532 อาคาร 5 ชั้น 3    วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 22:41:09 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53818
    ด.ช.ภูมิระพี    โยธาราษฎร์
2/8  
2 53325
    ด.ช.ปพนสรรค์    เจนคิด
2/13  
3 53335
    ด.ช.ภูดิศ    ตันสุวรรณ
2/13  
4 53357
    ด.ช.เมธาพร    สิทธิเจริญ
2/13  
5 53464
    ด.ช.ปกรณ์    มีบุญ
2/13  
6 54091
    ด.ช.นฤดม    เลิศสุรวัฒน์
2/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 6 คน